Detall

Cangurs. Expedient 3272/2019.


 • Descripció

  Cangurs. Expedient 3272/2019.


 • Organisme

  Massamagrell
  Plaça Constitució, 12
  Tel:961440051
  Fax:961445075


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el BOP de València de 09/09/2019.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que es disposa en l'article 57 del TREBEP, o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, en els termes que estableix la Llei 17/1993,
  de 23 de desembre. En els casos de persones estrangeres la nacionalitat de les quals no estiga compresa entre els estats membres de la Unió Europea, els serà aplicable el que estableix la Llei orgànica 4/2000.
  2. Tindre complits 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Estar en possessió de la titulació que l'habilite per a ocupar un lloc C2 (títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o en Educació General Bàsica, o el títol de formació professional
  en primer grau).
  4. No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions del lloc de treball.
  5. No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública ni estar inhabilitat en els termes de l'article 56.1.d del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
  6. No tindre antecedents penals de delictes de naturalesa sexual, requisit que s'haurà de justificar amb el certificat de delictes de naturalesa sexual expedit pel Ministeri de Justícia, el qual s'obté en https://sede.mjusticia.gob.es


 • Documentació / Informació

  -Fotocòpia del DNI.
  -Fotocòpia de la titulació requerida.
  -Fotocòpia de tots els mèrits a ser valorats per l'òrgan de selecció, detallats en aquestes bases.


 • Lloc de presentació

  Registre General de l'Ajuntament, ja siga de manera presencial o via telemàtica, o a través de qualsevol mitjà previst en la normativa reguladora del procediment administratiu.
  Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Massamagrell, en horari d'oficina, de 09.00 a 13:30 h, o bé a través dels mitjans previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://massamagrell.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar