Detall

Educador/a infantil


 • Descripció

  Educador/a infantil


 • Organisme

  Gandia
  Plaça Major, 1
  Tel:962959400
  Fax:962959482


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un dels restants estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals se'ls hi aplique la lliure circulació de treballadors i treballadores, en els termes que preveu el títol IV del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre complits setze anys d'edat i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa establida per a la funció pública.
  c) Estar en possessió del Títol de Tècnic Superior en Educació Infantil o Títol Oficial equivalent o qualsevol de les titulacions relacionades en l'article 11.2 del Decret 2/2009, de 9 de gener, del Consell pel qual s'estableix els requisits mínims que han de complir els centres que imparteixen el Primer Cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Valenciana.
  d) No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les seues funcions o que les impossibilite.
  e) No haver estat separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en situació d'inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionaris en què haguera estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Trobar-se en possessió del certificat de coneixements del Valencià, nivell B1, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, o equivalent. De conformitat amb l'article 53.2 de la Llei 10/2010 de 9 d'abril, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i 20 del Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, aprovat per Decret 3/2017, de 13 de gener, els qui superen les proves selectives
  acreditaran els seus coneixements de valencià mitjançant la presentació dels certificats, diplomes o títols que hagen sigut homolgats per la Generalitat o mitjançant la realització d'un exercici específic a l'efecte i, en cas de no superar-lo, s'hauran de realitzar els cursos de perfeccionament que a aquest fí organitze l'Administració competent.


 • Taxa ordinària

  12,50 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer efectiu mitjançant el compliment del model oficial d'autoliquidació que es troba a la pàgina web de l'Ajuntament (www.gandia.org) i l'ingrés a qualsevol de les entitats col·laboradores de la recaptació municipal


 • Places

  Descripció de les places

  Complementària de l'existent actualment de tècnic especialista de jardí d'infància


 • Documentació / Informació

  El personal aspirant ha de manifestar que compleix tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases, i que es compromet a prestar el jurament o promesa a que es refereix l'article 58.1.c) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.
  A les instancies s'ha d'adjuntar el resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen.
  A les instàncies s'ha d'ajuntar relació de mèrits que s'al·leguen per a la fase de concurs. La relació de mèrits s'ha de presentar numerada segons l'ordre dels criteris de baremació establerts en aquestes bases


 • Lloc de presentació

  20 dies naturals, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP de 12/09219


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.gandia.es/aytg/Web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=278


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar