Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Xàbia/Jávea
  Plaza de La Iglesia, 4
  Tel:965790500
  Fax:966461719


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió del títol de Batxiller, cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional o equivalents, haver superat les proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys o tindre complides les condicions per a obtindre'ls en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència o homologació de títols ha d'acreditar-se mitjançant una certificació expedida per l'administració educativa.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Tindre els permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de la classe B i A2, regulats en el Reial decret 818/2009, que desplega el Reglament de conductors.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb el quadre d'exclusions mèdiques que s'estableix en l'annex II A de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, i tindre una alçada mínima d'1,60 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  Autoliquidació simplificada, a la qual es pot accedir a través de la pàgina web d'aquest Ajuntament (www.ajxabia.com), en l'opció "Tràmits, concepte 039".


 • Places

  Nombre de places

  15

  Descripció de les places

  TORN LLIURE, PEL PROCEDIMENT DE CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Documentació / Informació

  a) Còpia del DNI.
  b) Còpia de la titulació exigida en la convocatòria.
  c) Així mateix, cal d'indicar en la sol·licitud (o en un full annex) els mèrits que al·leguen i que consideren que han de ser valorats en la fase de concurs, els documents acreditatius d'aquests no han d'aportar-se en aquest moment, sinó que han d'aportar-los les persones aspirants en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del moment en què el tribunal expose al públic en el tauler d'anuncis municipal la llista d'aspirants que superen tots els exercicis eliminatoris.
  Només seran objecte de valoració els mèrits que s'hagen al·legat en la sol·licitud de participació i es justifiquen documentalment en el termini indicat de 10 dies hàbils.
  d) Justificant d'haver ingressat a favor del M. I. Ajuntament de Xàbia els drets d'examen, que es fixen en la quantitat de 60 €, mitjançant un document d'autoliquidació simplificada, al qual es pot accedir en la pàgina web d'aquest ajuntament (www.va.ajxabia.com), en l'opció "Tràmits, concepte 039".


 • Lloc de presentació

  En la seu electrònica o en el registre general. Les instàncies es poden presentar, igualment, per mitjà de qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ajxabia.com/ver/1169/empleo-publico.html//


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar