Detall

Agent de la Policia Local (procediment de consolidació d'ocupació temporal).


 • Descripció

  Agent de la Policia Local (procediment de consolidació d'ocupació temporal).


 • Organisme

  Almoines
  Plaza Mayor, 2
  Tel:962804214
  Fax:962804321


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  80,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ha d'ingressar en el compte núm. ES45 3159 0064 1025 2318 1622 Caixa Popular, sucursal de Gandia, a nom de l'Ajuntament d'Almoines.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les instàncies, ajustades al model normalitzat que es facilitarà en les dependències municipals i publicades en el tauler d'anuncis de la seu electrònica web www.almoines.es, s'han de dirigir a l'Alcaldia de la Corporació.

  A les instàncies cal adjuntar el resguard acreditatiu del pagament dels drets d'examen.

  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS
  L'aspirant proposat pel tribunal ha d'aportar davant de la Corporació, en el termini de 20 dies hàbils des que es faça pública la llista d'aspirants aprovats, els documents acreditatius de les condicions de capacitat i els requisits exigits en aquestes bases de convocatòria.
  - Certificat de naixement expedit pel registre civil corresponent o fotocòpia del DNI degudament compulsada.
  - Original o fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigible segons la convocatòria corresponent.
  - Declaració de no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol administració o treball públic, així com de no trobar-se inhabilitat/ada penalment per a l'exercici de les funcions públiques.
  - Fotocòpia compulsada dels permisos de conducció exigits com a requisit en la base tercera.
  Les persones que, dins del termini indicat, i excepte cas de força major, no presenten la documentació, no podran ser nomenades funcionàries, i s'invalidarà l'actuació de l'interessat i la nul·litat subsegüent dels actes del tribunal respecte a aquest, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en la seua instància. En el cas que l'aspirant siga exclòs per no presentar la documentació, o per falsedat d'aquesta, el tribunal podrà proposar la inclusió en la llista d'admesos el mateix nombre que el d'exclosos per les anteriors causes, sempre que hagen superat les proves selectives i pel mateix ordre que resulte d'aquestes.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament, plaça Major 2, 46723 Almoines, telemàticament a través de la seu electrònica www.almoines.es, o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Els participants que presenten la sol·licitud en altres registres que no siguen el de l'Ajuntament d'Almoines n'han de remetre una còpia, dins del termini de presentació de sol·licituds, a l'adreça de correu electrònic següent: almoines@cv.gva.es.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.almoines.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar