Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Alacant/Alicante
  Plaza del Ayuntamiento, s/n
  Tel:965149169
  Fax:965149293


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  PENDENT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'acompliment de funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  - No tindre antecedents penals.
  - Estar en possessió del títol de Batxiller o, si escau, de la titulació equivalent, d'acord amb la legislació bàsica de l'estat, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  - Tindre com a mínim díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  - Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.
  - Tindre una alçada mínima d'1,65 metres en homes i 1,58 metres en dones.
  -A més, els aspirants han d'haver abonat, mitjançant el procediment assenyalat en les bases genèriques, i en concepte de drets d'examen la quantitat de 15,45 euros, d'acord amb l'ordenança fiscal de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal, BOP núm. 40, de 27 de febrer de 2017.


 • Exempció / Reducció taxes

  A les persones amb diversitat funcional de caràcter físic o intel·lectual igual o superior al 33 % s'aplicarà una reducció en les quotes del 50 % de la taxa.
  Les persones que siguen membres de família nombrosa de categoria general gaudiran d'una reducció del 50 % de la taxa.
  Quan la persona estiga en situació de desocupació, gaudirà d'una reducció del 50 %.


 • Places

  Nombre de places

  62

  Descripció de les places

  A. TORN LLIURE CONSOLIDACIÓ
  Convocatòria número: 13
  7 places d'agents de la Policia Local, torn lliure consolidació
  B. TORN LLIURE ORDINARI
  Convocatòria número: 14
  62 places d'agents de la Policia Local, torn lliure ordinari
  C. TORN MOBILITAT
  Convocatòria número: 15
  20 Places d'agents de la Policia Local, torn mobilitat


 • Documentació / Informació

  Cal omplir el model oficial de sol·licitud que es descarregarà des de la pàgina web de l'Ajuntament d'Alacant (www.alicante.es) o a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alacant mitjançant un certificat digital (ACCI o DNI).


 • Lloc de presentació

  Cal omplir el model oficial de sol·licitud que es descarregarà de la pàgina web de l'Ajuntament d'Alacant (www.alicante.es) o a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alacant mitjançant el certificat digital (ACCI o DNl) i, una vegada efectuat el pagament dels drets d'examen de conformitat amb el que s'estableix en les instruccions que consten en la pàgina web, en l'Oficina d'Assistència a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Alacant o a través de la seu electrònica municipal, sempre que s'incloga l'opció en el catàleg de serveis electrònics d'aquesta.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://w3.alicante.es/rrhh/oposiciones/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar