Detall

Agents de Policia Local


 • Descripció

  Agents de Policia Local


 • Organisme

  La Vila Joiosa/Villajoyosa
  Major, 14
  Tel:966851001
  Fax:966810767


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  16,00 €


  Descripció de la taxa

  CAM, amb codi d'identificació ES18 00814302250001121121


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  Sistema de concurs oposició i en el marc d'un procés per a la consolidació d'ocupació temporal.


 • Documentació / Informació

  a) Fotocòpia, preferentment a color, del document nacional d'identitat.
  b) Justificant d'haver ingressat en la caixa municipal la quantitat de 16 euros en concepte de drets d'examen. Aquest ingrés es podrà efectuar directament o mitjançant una transferència en el compte de la CAM, el codi d'identificació del qual és ES18 00814302250001121121, del qual és titular l'Ajuntament de la Vila Joiosa, o, si escau, per gir postal o telegràfic, per a la qual cosa cal especificar en tots els casos "Agents Policia Local 2019, consolidació d'ocupació" amb la identificació de l'aspirant que efectua l'ingrés.
  No obstant això, conforme a la vigent ordenança fiscal reguladora de la taxa per concurrència a proves selectives, no s'exigirà aquest ingrés al personal de l'Ajuntament ni a les persones que acrediten fefaentment, mitjançant un certificat de l'oficina dels serveis públics d'ocupació, que figura com a demandant d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data de la convocatòria de les proves corresponents i que no ha rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'ha negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals.
  Els drets d'examen esmentats només es retornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi.
  c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats per l'aspirant, mitjançant l'original o una fotocòpia. Aquesta documentació ha d'acompanyar la instància en sobre tancat que podrà ser lacrat. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aquest moment. La documentació original es retornarà als concursants si no té lloc la celebració o una vegada siga ferma la resolució del concurs oposició.


 • Lloc de presentació

  Registre general o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.villajoyosa.com/personal/index.php


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar