Detall

Psicòleg/psicòloga social


 • Descripció

  Psicòleg/psicòloga social


 • Organisme

  La Nucia
  Plaça Major, 1
  Tel:965870700
  Fax:965870840


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Taxa ordinària

  80,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha de realitzar en els comptes bancaris següents: CAIXALTEA: IBAN-ES54 3045 2651 27 2732000031 BCO. SABADELL: IBAN-ES94 0081 1067 20 0001014610, BBVA: IBAN-ES35 0182 4453 06 0200000226


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES  PER A LES CONVOCATÒRIES DE LA GENERALITAT

  Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (DOGV de 22/03/05, núm. 4971)

  Article 35. Exempcions i bonificacions

  U. Estan exempts del pagament de la tarifa 1, "Admissió a proves selectives", de l'article següent, els subjectes passius amb discapacitat igual o superior al 33 per 100.

  Dos. Estan exempts del pagament de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria especial.

  Tres. Obtindran una bonificació del 50 per 100 de la quota de les tarifes 1 [Admissió a proves selectives], [...] de l'article següent, els membres de famílies nombroses de categoria general.


  PER A ALTRES CONVOCATÒRIES

  Cada convocatòria especifica en les bases les possibles exempcions o descomptes.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar la participació en les corresponents proves d'accés les han de subscriure els interessats, i hi han de fer constar que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en aquestes bases. S'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de la Nucia.


 • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general d'aquest ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lanucia.es/atencion-ciudadana/tablon-de-anuncios


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar