Detall

Informàtic


 • Descripció

  Informàtic


 • Organisme

  Buñol
  C/ Cid, 20
  Tel:962500151
  Fax:962503083


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  PENDENT. 15 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP (BOP núm. 208, de 29/10/2019).


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Títol de grau en Enginyeria Informàtica, enginyer tècnic en Informàtica, diplomat en Informàtica o equivalent.


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola. També hi poden participar en igualtat de condicions que els espanyols:
  a) Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  b) El cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats/ades de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, hi poden participar els descendents menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que siguen dependents.
  c) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals en els termes que estableix l'article 57.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  2. Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Estar en possessió del títol requerit o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  En cas d'indicar un títol equivalent a l'exigit, l'aspirant ha de presentar un certificat de l'òrgan competent que acredite l'equivalència esmentada. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació.
  4. Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  5. No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria.
  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  2,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa per drets d'examen s'ha de fer en la tresoreria de l'Ajuntament.


 • Documentació / Informació

  La instància model la facilitarà el Registre General de l'Ajuntament. Aquestes s'han de dirigir a la Sra. Regidora Delegada de Govern i Interior, Recursos Humans i Turisme. La instància s'ha d'acompanyar d'una carta acreditativa de l'abonament de la taxa per drets d'examen en la tresoreria de l'Ajuntament.

  En les instàncies, els aspirants han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies, i que es comprometen a prestar jurament o promesa, tal com estableix l'art. 58.1c de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat.

  Els aspirants amb discapacitat han de fer constar aquesta circumstància en la seua sol·licitud, en la qual han d'expressar la classe de discapacitat que els afecta amb una declaració expressa del fet que reuneixen el grau de discapacitat igual o superior al 33 %, i podran sol·licitar en la instància les adaptacions i els ajustos raonables de temps i de mitjans per a la realització de les proves.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.buñol.es/tablon-anuncios


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar