Detall

Agent de la Policia Local. (Consolidació d'ocupació temporal)


 • Descripció

  Agent de la Policia Local. (Consolidació d'ocupació temporal)


 • Organisme

  L'Alcúdia
  Pintor Vergara, 28
  Tel:962540266
  Fax:962996957


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Correcció d'errors bases (ampliació de termini)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica (títol de Batxiller o tècnic o equivalent).
  e) Tindre almenys díhuit anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, mitjançant una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Exempció / Reducció taxes

  No estaran subjectes a la taxa les persones que es troben en situació de desocupació i que no estiguen percebent cap prestació econòmica ni subsidi. Aquesta situació s'ha d'acreditar mitjançant el corresponent certificat del SEPE o autorització a l'Ajuntament d'Alcúdia per a la seua comprovació a través de mitjans telemàtics.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu han d'estar degudament omplides. Els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en les base tercera, referides al dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies, i s'han de dirigir a l'Alcaldia d'aquest Ajuntament.


 • Lloc de presentació

  S'han de presentar en el registre general d'aquest o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.lalcudia.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=391&Itemid=1006


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar