Detall

Auxiliars d'ajuda a domicili.


 • Descripció

  Auxiliars d'ajuda a domicili.


 • Organisme

  Nules
  Plaza Mayor, s/n
  Tel:964670001
  Fax:964674931


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits generals

  a) Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun de la resta d'estats membres de la Unió Europea o la d'un altre país estranger en els termes previstos en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària a Persones en el Domicili, establit pel Reial decret 295/2004, de 20 de febrer, o equivalent.
  A l'efecte del compliment del requisit de qualificació professional exigit en aquest punt es consideraran equivalents els següents títols i certificats de professionalitat:
  - Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials, regulat pel Reial decret 1379/2008, d'1 d'agost, pel qual s'estableixen dos certificats de professionalitat de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat que s'inclouen en el repertori nacional de certificats de professionalitat.
  - Títol de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria, establit pel Reial decret 546/1995, de 7 d'abril, o els títols equivalents que estableix el Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional en l'àmbit del sistema educatiu.
  - Títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència, regulat pel Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre, o el títol equivalent de Tècnic d'Atenció Sociosanitària, establit pel Reial decret 496/2003, de 2 de maig, o si escau, qualsevol altre títol o certificat que es publique amb els mateixos efectes professionals.
  - Serà vàlida l'obtenció de l'habilitació provisional i/o excepcional regulada en l'Ordre 8/2018, d'11 de setembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es regula el procediment d'obtenció de les habilitacions per a professionals pertanyents a les categories d'auxiliar d'ajuda a domicili, cuidador o cuidadora, gericultor o gericultora i auxiliar ocupacional de centres i serveis del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  En el cas que les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  d) Tindre la capacitat funcional suficient per a dur a terme les tasques.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  f) Estar en possessió del justificant acreditatiu del pagament de la taxa corresponent, l'absència del qual serà un requisit no esmenable.
  De conformitat amb l'establit en l'article 59 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, en les proves seran admeses les persones discapacitades en igualtat de condicions que la resta d'aspirants.
  Juntament amb la presentació dels altres documents, les persones aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació de la conselleria competent en matèria de discapacitat o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite una discapacitat igual o superior al 33 %, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a les places objecte de la present convocatòria.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  La persona aspirant, abans de fer l'ingrés de la taxa, ha de personar-se a les oficines de l'Ajuntament (Intervenció) a fi que es realitze l'autoliquidació corresponent. Amb el justificant de l'autoliquidació, han d'acudir a la Caixa Rural Sant Josep de Nules i ingressar la taxa en el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, i indicar el procés selectiu a què correspon l'ingrés.

  En el cas que la persona aspirant ingresse els drets d'examen mitjançant una transferència bancària, gir postal o telegràfic, hi ha de constar el nom i els cognoms, el DNI i el procés selectiu al qual correspon, així com el compte ES20 3135 7483 2327 3200 0039, de la Caixa Rural Sant Josep de Nules.

  La devolució de la taxa no serà procedent en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part del procés selectiu s'han de dirigir a l'alcalde president, per a la qual cosa cal utilitzar el model de sol·licitud que s'adjunta com a annex I, que facilitarà el Registre General de l'Ajuntament. En cas que es presente la sol·licitud a través de la seu electrònica, pot utilitzar-se la instància general, en què cal fer constar les dades que s'indiquen en el model de sol·licitud.

  En el cas que la instància es presente en un organisme diferent de l'Ajuntament de Nules, s'ha de remetre un avís d'aquesta circumstància i la còpia de la documentació que s'adjunta, mitjançant un correu electrònic dirigit a aquest Ajuntament a l'adreça rrhh@nules.es.

  En la instància, els sol·licitants han d'assenyalar i manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits, referits a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.

  Documents que cal aportar.
  a) El model de sol·licitud signat i amb els camps obligatoris degudament omplits.
  b) Fotocòpia del DNI o original del DNI, només en el cas de presentació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules.
  c) Fotocòpia o original només en el cas de presentació presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Nules de la titulació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis necessaris per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions homologades o equivalents exigides, l'aspirant ha d'aportar-ne l'equivalència mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  d) La documentació acreditativa d'haver abonat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el registre d'aquesta corporació, en horari d'oficina, o a través de la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://nules.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar