Detall

Tècnic d'administració general especialista en la gestió de recursos humans.


 • Descripció

  Tècnic d'administració general especialista en la gestió de recursos humans.


 • Organisme

  Orpesa/Oropesa del Mar
  Calle Doña Laura de Cervellón, 5A
  Tel:964310100
  Fax:964310066


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats/ades de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats/ades de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'edat dependents, o ser persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  Els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
  b) Haver complit 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  d) No haver sigut separat/ada o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria.
  En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades, o en situació equivalent, ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Acreditar la possessió del títol de grau (o equivalent) exigit.

  Els requisits establits anteriorment han de reunir-los les persones aspirants el dia en què finalitze el termini per a la presentació d'instàncies de la convocatòria corresponent.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  Els subjectes passius han d'efectuar l'autoliquidació en els impresos habilitats a aquest efecte per l'Administració municipal i fer-ne l'ingrés en les entitats bancàries autoritzades abans de presentar la sol·licitud d'inscripció; no s'admetrà el pagament fora d'aquest termini.
  La falta de pagament de la taxa en el termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds no es podrà esmenar.
  Aquesta autoliquidació els facilitarà als aspirants el Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC), bé presencialment o a través de la remissió d'un correu electrònic a l'adreça sac@oropesadelmar.es, en què cal indicar:
  Nom i cognoms, DNI, domicili (carrer, municipi i codi postal), telèfon de contacte i correu electrònic on es desitge rebre aquesta autoliquidació.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la constitució d'una borsa de treball per a atendre les necessitats urgents respecte al lloc de tècnic d'administració general especialista en la gestió de recursos humans.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament d'Orpesa i s'ha d'utilitzar la instància model que es facilitarà en el mateix ajuntament o accedint a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Orpesa en sede.oropesadelmar.es / Catàleg de tràmits / Àmbit / Recursos Humans,

  Juntament amb la presentació de la instància de participació, s'ha d'adjuntar:
  · Fotocòpia compulsada dels títols i certificats exigits per a poder ser aspirant en el procés selectiu (titulació acadèmica).
  · Així mateix, en sobre tancat, els mèrits valorables en fase del concurs de mèrits.
  · Fotocòpia del DNI, anvers i revers.
  · Resguard d'ingrés de les taxes d'examen. Aquesta taxa per participació de processos selectius s'exigirà en règim d'autoliquidació (còpia de l'autoliquidació degudament ingressada).


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, en horari de registre i atenció al públic, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.oropesadelmar.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_EMPLEO&lang=CA


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar