Detall

Agents de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Agents de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  L'Alcúdia
  Pintor Vergara, 28
  Tel:962540266
  Fax:962996957


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica: títol de Batxiller o tècnic, o equivalent.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  La falta de justificació de l'abonament dels drets d'examen o de trobar-se'n exempt determinarà l'exclusió de l'aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la cobertura en propietat de dues places de l'escala bàsica de la policia local de l'Ajuntament de l'Alcúdia, de l'escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe agent de policia local, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2017, en el marc d'un procés de consolidació d'ocupació temporal.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el present procés selectiu han d'estar degudament omplides. Els aspirants han de manifestar que reuneixen totes i cada una de les condicions i els requisits exigits en la base tercera, referits al dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies i s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament.
  La instància s'ha d'acompanyar del justificant dels drets d'examen i formació de l'expedient, de conformitat amb l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal en vigor.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.lalcudia.com/web/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar