Detall

Cos tècnic, opció analista d'aplicacions de l'Administració pública regional. (Codi BFX06L19 - 2).


 • Descripció

  Cos tècnic, opció analista d'aplicacions de l'Administració pública regional. (Codi BFX06L19 - 2).


 • Organisme

  Govern de la Regió de Múrcia: Conselleria de Presidència i Hisenda
  Carrer Acisclo Díaz, s/n, Palacio San Esteban
  30071 Múrcia
  Tel:968 36 26 15


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta ordre en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Els registres electrònics es regiran a l'efecte de còmput dels terminis imputables tant a les persones interessades com a les administracions públiques per la data i hora oficial de la seu electrònica d'accés.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Títol d'Enginyeria Tècnica Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes o grau en Enginyeria Informàtica.


 • Requisits generals

  - Els aspirants han de posseir la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea. Així mateix, hi poden participar els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, així com els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.

  Igualment, hi poden participar les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.

  - Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

  - Estar en possessió de la titulació exigida o en condicions d'obtindre-la per haver abonat els drets per a l'expedició.

  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o la convalidació, si és el cas. Aquest requisit no serà aplicable a les persones aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret comunitari.


 • Taxa ordinària

  38,78 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa podrà fer-se a través d'una de les dues possibles formes de pagament següents:

  a) Mitjançant un ingrés: en les entitats col·laboradores segons els corresponents codis de transacció, amb la presentació d'una còpia de la sol·licitud.
  b) Mitjançant pagament telemàtic: A través dels serveis de banca electrònica de les entitats col·laboradores. Per a això, cal tindre contractat prèviament aquest servei amb l'entitat i accedir al lloc web corresponent i indicar el N28 que apareixerà en la còpia de la instància presentada telemàticament.
  c) Mitjançant la passarel·la de pagaments CARM en la pàgina https://pasarelapago.carm.es

  La llista d'entitats col·laboradores i els imports de les taxes que cal abonar s'incorporen com a annex a l'ordre.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  D'aquestes 6 places, 1 es reserva per al torn de persones amb discapacitat.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud s'ha de realitzar mitjançant el canal electrònic d'atenció al ciutadà. No s'ha d'omplir, en cap cas, la sol·licitud en paper, només és vàlida l'emesa telemàticament a través del canal electrònic. El no-ompliment de la sol·licitud de conformitat amb el que s'ha indicat anteriorment serà motiu d'exclusió no esmenable.

  S'hi ha d'indicar obligatòriament en la sol·licitud el número de telèfon mòbil i/o correu electrònic. Si la convocatòria inclou zones, en omplir la sol·licitud s'habilitaran perquè es marquen les caselles de les zones on es desitja prestar serveis.
  Si en la sol·licitud no apareixen aquestes caselles, és que la llista d'espera no preveu zones.

  Per a l'ompliment de la sol·licitud, hi ha dues opcions:

  a) Amb certificat digital. Els sol·licitants han d'estar en possessió del seu certificat digital d'usuari, per a identificar-se a l'inici del tràmit i signar electrònicament la seua sol·licitud al final del procés.
  Les sol·licituds es troben disponibles en la seu electrònica d'aquesta administració regional, en https://sede.carm.es, apartat "Formularios electrónicos específicos", i s'ha d'omplir el formulari corresponent al codi de procediment "2120". El formulari esmentat guiarà en el procés i sol·licitarà en l'última fase que se signe digitalment la sol·licitud.
  En finalitzar la transacció, es recomana guardar el rebut PDF de la sol·licitud i imprimir les còpies de la instància que siguen necessàries si no realitza el tràmit complet via telemàtica.

  b) Sense certificat digital: el formulari de la sol·licitud que cal omplir es troba disponible en el procediment "2120" de la "Guía de Procedimientos y Servicios", en www.carm.es/guiadeservicios, en l'apartat "Dónde y cómo tramitar" - "Cumplimentación asistida", i s'han de seguir les recomanacions d'ompliment recollides en la convocatòria. En finalitzar la transacció, es recomana guardar el rebut PDF de la sol·licitud i imprimir les còpies de la instància que siguen necessàries (per exemple, per a la validació bancària si no es disposa de banca electrònica per a l'abonament, ja que en les còpies de la seua sol·licitud trobarà el N28 amb l'autoliquidació de la taxa per l'abonament).

  Cal tindre en compte que, en aquest cas, s'ha de presentar necessàriament una còpia de la sol·licitud signada, així com el rebut de l'abonament de la taxa en els llocs de presentació establits.


 • Lloc de presentació

  En qualsevol registre dels establits en l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://empleopublico.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=61988&IDTIPO=100&RASTRO=c$m61967


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar