Detall

Tècnic d'administració general


 • Descripció

  Tècnic d'administració general


 • Organisme

  Crevillent
  Major, 9
  Tel:965401526
  Fax:965401954


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Nova obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la dels estats membres de la Unió Europea o que la tinguen els cònjuges. S'estendrà la possibilitat d'accés a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals. Tot això, en els termes establits en l'art. 57 i la normativa de desplegament.
  - Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma, ni haver sigut sancionat/ada disciplinàriament amb l'impediment d'accedir a l'ocupació pública.
  - Estar en possessió de qualsevol de les titulacions exigides en les bases o tindre complides les condicions per a obtindre-les en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o homologació.
  Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes per a la qual cosa s'han d'aportar tots els requisits que determinen les bases.


 • Taxa ordinària

  53,92 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa s'ha d'efectuar en el compte de l'Ajuntament: BANC DE SABADELL 0081/1361/64/0001030213. Si el pagament es va efectuar mitjançant un gir postal o telegràfic, s'hi ha de consignar el número de gir.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  Places de naturalesa funcionarial; grup a; subgrup a1; escala administració general.
  Es podran adscriure als llocs de treball de prefectura de serveis corresponent a les places de TAG: Llocs de treball núm. 2, 20, 24 i 39 de la RLT que tenen un nivell de CD 28 i les altres retribucions complementàries.
  També es podran adscriure a altres llocs que es creen en el futur corresponents a places de TAG; o sense adscripció, en el cas dels nomenaments en supòsits d'excés o acumulació de tasques o en execució de programes de caràcter temporal.


 • Documentació / Informació


  Els interessats poden participar en el procés selectiu presentant la instància model que figura en la web de l'Ajuntament:http://www.crevillent.es/uploads/ficheros/portales/documentos/201705/documentos-solicitud-bolsas-de-trabajo-es.pdf

  La instància s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada o acarada del DNI o document oficial d'identificació estranger equivalent.
  b) Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen.

  Les persones amb discapacitat han d'aportar la fotocòpia compulsada o acarada de la certificació de l'òrgan competent que acredite la condició, així com el tipus i la graduació d'aquesta. Per a les persones amb la condició legal de discapacitat que ho sol·liciten s'adaptaran les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat. Per a això, els interessats han de formular la corresponent petició concreta, que han d'aportar juntament amb la sol·licitud de participació dins del termini de presentació d'instàncies. Aquesta petició ha d'estar motivada.


 • Lloc de presentació


  Lloc de presentació: Registre de documents, planta baixa de l'edifici Consistorial, situat al c/ Major, 9, de Crevillent. Horari: de 9 a 14 hores.
  Forma: Personalment, en el Registre General o través de la seu electrònica:http://www.crevillent.es/pagina/oficina-virtual/


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.crevillent.es/recursos-humanos/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar