Detall

Enginyer tècnic industrial


 • Descripció

  Enginyer tècnic industrial


 • Organisme

  Monforte del Cid
  Plaza De España, 1
  Tel:965620025
  Fax:965621435


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadà/ana de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea, en els termes que la llei estatal regule aquesta matèria.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del títol d'Enginyeria Tècnica Industrial, en qualsevol de les seues especialitats, grau en Enginyeria Industrial, Enginyeria Superior Industrial o màster en Enginyeria Industrial, o haver finalitzat els estudis i abonat els drets corresponents per a l'obtenció.
  d) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psíquic que impedisca l'exercici de les funcions del lloc.
  e) No trobar-se inhabilitat per a l'acompliment de funcions públiques, professió o ofici, per sentència ferma.
  f) No trobar-se incurs en cap de les causes d'incapacitat específica conforme a la normativa vigent.
  g) No haver sigut separat, en virtut d'un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública.

  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  23,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha de realitzar en el compte bancari següent: BANC SANTANDER ES11 0030 3202 9100 0006 7271.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS / DESCOMPTES
  - Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %, segons el certificat emés per l'INSERSO o l'entitat equivalent de la Generalitat Valenciana, que ha d'acompanyar la instància de sol·licitud.
  - Les persones inscrites en els serveis oficials d'ocupació com a demandants d'ocupació, segons el certificat oficial emés per aquests, que ha d'acompanyar la instància de sol·licitud.


 • Documentació / Informació


  Les persones interessades tindran a la seua disposició el model normalitzat de sol·licitud en el Registre General i en la pàgina web municipalhttp://www.monfortedelcid.es/. En la instància, els interessats han de fer constar que reuneixen tots els requisits establits en la base segona, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies, i que accepten en tots els seus punts aquestes bases.

  La instància ha d'anar acompanyada dels documents que s'indiquen a continuació:
  - Còpia del document nacional d'identitat, o document equivalent probatori de la identitat del sol·licitant a l'efecte d'acreditar els requisits d'edat i nacionalitat.
  - Còpia del títol exigit en la convocatòria, o justificant d'haver pagat els drets d'expedició d'aquest, sense perjudici de la seua posterior presentació.
  - Resguard justificatiu d'haver pagat la taxa per concurrència a proves selectives per a l'ingrés de personal, conforme a l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés del personal, publicades en el BOP d'Alacant el 30 de desembre de 2011.

  Es garanteix la igualtat de condicions a persones amb discapacitat conforme al que s'estableix en els articles 55.2 i 55.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat Valenciana, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. Les persones amb discapacitat podran participar en els procediments selectius en igualtat de condicions que la resta de les persones aspirants, sempre que puguen acreditar el grau de discapacitat, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les funcions i tasques genèriques consubstancials a aquestes. L'Ajuntament, quan siga necessari, adoptarà les mesures adequades en el procediment selectiu que garantisquen la participació de les persones aspirants amb discapacitats en condicions d'igualtat mitjançant les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans. A aquest efecte, els aspirants ho han de fer constar en la sol·licitud de participació en la borsa, amb la proposta de l'adaptació sol·licitada; en aquest cas, la denegació o modificació, si escau, de l'adaptació sol·licitada, en aquest supòsit, abans de la realització de la prova, l'òrgan de selecció resoldrà la sol·licitud, que ha de motivar expressament la denegació o modificació, si escau, de l'adaptació sol·licitada.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en hores hàbils, en el Registre General de l'Ajuntament, o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.monfortedelcid.es/areas-municipales/empleo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar