Detall

Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Agent de la Policia Local - CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  Banyeres de Mariola
  Plaça l'Ajuntament, 1
  Tel:966567475
  Fax:965566668


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  17,88 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha de fer en el núm. de compte del Banc de Sabadell: ES61 0081 1112 7100 0102 4908.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exempts del pagament de la taxa els contribuents empadronats en el municipi que estiguen en situació de desocupació.
  També tindran una bonificació del 50 % els subjectes passius que tinguen el títol o carnet de família nombrosa. En cas d'exempció en el pagament de la taxa, s'ha d'aportar la documentació acreditativa de l'exempció:
  - Certificat del SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal) de la situació de desocupació.
  - Declaració jurada de no percebre cap mena de prestació econòmica per desocupació.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la provisió en propietat de quatre places d'agent de la Policia Local (codis PL04, PL11, PL17, PL21) vacants en la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament, i incloses en l'oferta d'ocupació pública corresponent a l'exercici 2019.


 • Documentació / Informació

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada del DNI.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
  c) Fotocòpia compulsada del permís de conduir classe B i A2.
  d) Justificant d'ingrés de les taxes per drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament (plaça de l'Ajuntament,1), o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques -LPACAP.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.portademariola.com/seleccio-i-provisio-2019/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar