Detall

Policia Local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Descripció

  Policia Local. CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL


 • Organisme

  Llombai
  Plaza Mayor, 1
  Tel:962550403
  Fax:962550463


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - Haver estat prestant servei de manera temporal i ininterrompudament, almenys, en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2016 com a policia local a la Comunitat Valenciana fins a l'actualitat.
  - No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  - No tindre antecedents penals.
  - Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  - Tindre com a mínim díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  - Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A-2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  150,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import de la taxa s'ha d'ingressar en el número de compte ES74 3058 7100 0127 3200 0013 de CAJAMAR, directament o per transferència, abans de presentar la instància dels drets d'examen.


 • Places

  Nombre de places

  3

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar participar en el procés selectiu s'han de dirigir a l'alcaldia de la corporació.

  Les instàncies s'han de presentar, necessàriament per a ser admés, amb:
  - Fotocòpia del DNI i declaració expressa i formal del fet que reuneixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que han d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats.
  - Justificant d'haver ingressat l'import de la taxa.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'hi al·leguen, degudament compulsats, i que hagen de servir de base per a l'aplicació del barem de la fase del concurs. No es valorarà cap mèrit que no estiga degudament acreditat. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite durant el termini de presentació d'instàncies.
  En cap cas el pagament de la quantitat que correspon en concepte de participació en procés selectiu suposarà la substitució del tràmit de presentació de la instància de participació en procés selectiu dins del termini i en la forma escaient.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents als de l'Ajuntament de Llombai han de remetre'n una còpia, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent:
  - secretaria@llombai.es


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.llombai.es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar