Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Mancomunidad de Municipios "Bajo Segura"
  Tel:965356352
  Fax:965356352


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  A més, hi podran accedir:
  - Nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  - Cònjuges de les persones espanyols i de nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents menors de 21 anys o majors d'edat que siguen dependents.
  - Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de persones treballadores.
  S'ha d'acompanyar la sol·licitud, de la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.
  b) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, ni haver sigut separat o inhabilitat per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral.
  e) Estar en possessió d'un de qualsevol dels títols següents: Formació Professional de primer grau de la branca administrativa, o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, les persones aspirants han d'aportar l'equivalència mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas. Qui haja obtingut la titulació en l'estranger, ha d'acreditar que està en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si escau, l'homologació.
  f) Estar en possessió del permís de conducció de la classe B abans de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

  El compliment de tots els requisits exigits s'entendrà referit al dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en les proves selectives objecte de la present convocatòria ha de presentar una instància dirigida a la Presidència de la Mancomunitat Baix Segura.

  El model de sol·licitud es publicarà en la seu electrònica-Portal de transparència-Borsa d'ocupació d'aquesta entitat i en la pàgina web: www.mancomunidadbajosegura.com

  La instància ha d'anar acompanyada de:
  - Una fotocòpia compulsada del DNI.
  - Fotocòpia compulsada del títol acadèmic acreditatiu del requisit de l'apartat e de la segona d'aquestes bases.
  - Si és el cas, fotocòpia compulsada del permís de conduir categoria B.
  - Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual.
  - En el cas de ser nacional d'un altre estat, ha d'aportar un certificat del seu país de nacionalitat.

  Les persones candidates han d'acreditar, juntament amb la instància, els mèrits que s'hagen de valorar, i no es valoraran els altres mèrits que no complisquen amb la deguda acreditació. Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a prendre part en el procés selectiu, no serà admés cap document justificatiu de mèrits

  Si les instàncies i l'altra documentació no es presenten per seu electrònica o presencialment en el Registre General de la Mancomunitat, sinó que es presenten mitjançant qualsevol altre dels mètodes que estableix l'article esmentat, les persones interessades han de comunicar-ho a la Mancomunitat dins del termini de presentació d'instàncies, mitjançant el lliurament del justificant segellat per l'oportú registre a administracion@mancomunidadbajosegura.com.

  De conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions que la resta d'aspirants; tot això, condicionat a la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques o funcions pròpies d'aquestes places, per a la qual cosa s'han d'acreditar les condicions personals d'aptitud mitjançant un dictamen vinculant expedit per l'equip multidisciplinari competent.


 • Lloc de presentació

  En la seu de la Mancomunitat (URL https://mancomunidadbajosegura.sedelectronica.es/info.0), o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://mancomunidadbajosegura.com/bolsas-de-trabajo/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar