Detall

Agent de policia local


 • Descripció

  Agent de policia local


 • Organisme

  Sant Joan d'Alacant
  Plaza de España, 1
  Tel:965653245
  Fax:965940888


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Modificació de les bases)

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica (títol de Batxiller o Tècnic o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. L'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant).
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball. Es requereix una altura mínima d'1,65 metres per als homes i 1,58 metres per a les dones.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  L'objecte d'aquestes bases és la provisió en propietat de 3 places d'agent de la Policia Local de l'escala d'administració especial, d'acord amb el que disposa en l'oferta d'ocupació pública de 2019, 2 places per torn lliure i 1 per mobilitat.
  Les places oferides per torn lliure s'incrementaran, si és el cas, amb la que no es cobrisca pel torn de mobilitat i per les vacants que es produïsquen des de la publicació d'aquesta convocatòria.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud ha d'estar signada per la persona aspirant. La falta de signatura comportarà l'exclusió.
  Aquesta s'ha d'acompanyar dels documents següents:
  - Còpia compulsada del DNI, en vigor.
  - Còpia compulsada de la titulació exigida.


 • Lloc de presentació

  Els interessats han de presentar les sol·licituds per qualsevol dels mitjans següents:
  · En el Registre de l'Ajuntament (plaça de l'Església, núm. 2, 03550 Sant Joan d'Alacant).
  · En els registres de qualsevol dels òrgans o de les oficines que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, s'ha de comunicar a l'Ajuntament aquesta circumstància abans de finalitzar el termini de presentació.
  La falta d'aquesta comunicació comportarà l'exclusió.
  · Per via telemàtica a través del portal de l'administració electrònica de l'Ajuntament (https://santjoandalacant.sedelectronica.es/info.0).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://santjoandalacant.sedelectronica.es/?x=EEvolLUsfXZ6OT8nd5fsmQ


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar