Detall

Agent de Policia Local


 • Descripció

  Agent de Policia Local


 • Organisme

  Consell Insular de Formentera
  Plaça de la Constitució, 1, 07860, Sant Francesc - Formentera
  Tel:971 321 087
  Fax:971 322 556


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En cas que l'últim dia del termini siga inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre díhuit anys complits.
  c) Estar en possessió del títol exigit o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides en l'estranger, s'ha d'aportar la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
  d) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic o psicofísic que impedisca o disminuïsca el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l'annex 5 del Decret 40/2019, de 24 de maig.
  e) No haver sigut separat del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.
  f) No tindre antecedents penals per delictes dolosos.
  g) Tindre els permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.
  h) Comprometre's a portar armes i, si és el cas, a utilitzar-les, mitjançant una declaració expressa.
  i) Estar en possessió del nivell B2 de coneixements de llengua catalana, acreditat mitjançant un certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública, o expedit o homologat pel Govern de les Illes Balears.
  h) Haver abonat la taxa pertinent per drets d'examen.


 • Taxa ordinària

  24,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han de fer efectius en el c/c. IBAN ES56-2038-3446-3964-00000655, de l'entitat bancària Bankia.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  El model normalitzat de sol·licituds es trobarà a la disposició dels interessats, ja siga en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o en la pàgina web www.consellinsulardeformentera.cat, a partir de l'obertura del termini per a la presentació.


 • Lloc de presentació

  De manera presencial, en el Registre General de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), situat al carrer Ramón Llull, núm. 6, Sant Francesc Xavier (Formentera), o bé per mitjà de qualsevol procediment regulat en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.consellinsulardeformentera.cat/index.php?option=com_content&view=category&id=366&Itemid=149&lang=ca


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar