Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Villena
  Plaza Santiago, 1
  Tel:965801150
  Fax:965806146


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Alçament de la suspensió del procés. Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. Es fa pública la represa del termini de presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu d'agent de la Policia Local, paralitzat pel Reial decret núm. 463/2020 i en funció del que estableix l'article 9 del Reial decret núm. 537/2020, des de l'endemà de la publicació en el BOPA, i pels dies hàbils que quedaren pendents des d'aquesta paralització. Així mateix, es consideren correctament presentades totes les sol·licituds de participació rebudes des de la paralització dels terminis i fins a la publicació en el BOPA de la represa d'aquests, de manera que aquestes no s'hauran de tornar a presentar.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Estar en possessió de la titulació necessària per a exercir llocs del grup C1 o superior, o equivalent, o complir les condicions requerides per a obtindre-la, en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  c) Tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.
  d) No trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques per sentència ferma ni estar separat del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  e) Tindre complits díhuit anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) No tindre antecedents penals.
  g) Estar en possessió dels permisos de conducció de les classes B i A2, regulats en el Reglament general de conductors (Reial decret 818/2009, de 8 de maig).
  h) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si cal, a utilitzar-les.
  i) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb els quadres d'exclusions mèdiques establits mitjançant la disposició reglamentària del titular del departament del Consell amb competència en matèria de seguretat. En cap cas, aquests quadres d'exclusions mèdiques podran suposar una discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que aquestes malalties no impossibiliten l'exercici del lloc de treball.


 • Taxa ordinària

  26,91 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha d'efectuar a favor de l'Ajuntament de Villena en el compte corrent del Banc Sabadell núm. ES89-0081-1021-6500-0105-0006, i s'hi ha de fer constar en el moment de pagament el concepte següent: Nom de la persona aspirant i nom de la convocatòria (agent de policia).
  L'impagament o la no-justificació de l'abonament de la taxa no serà un requisit esmenable i donarà lloc a l'exclusió de l'aspirant, en la resolució per la qual s'aprove la llista de persones aspirants admeses i excloses.


 • Places

  Nombre de places

  11

  Descripció de les places

  De les 11 places convocades:
  - 6 places són d'accés lliure, de les quals 2 estan reservades per a dones.
  - 5 places són d'accés per mobilitat, de les quals 1 està reservada per a dones.

  Les places oferides per al torn lliure s'incrementaran, si és el cas, per les que no es cobrisquen pel torn de mobilitat i per les vacants que es produïsquen amb posterioritat a la publicació d'aquesta convocatòria.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades tindran a la seua disposició el model normalitzat de sol·licitud en el Registre General i en la pàgina web municipal www.villena.es
  La instància ha d'anar acompanyada, obligatòriament, del justificant del pagament de la taxa o del document que justifique l'exempció d'aquest pagament, així com de la fotocòpia, preferentment a color, del document nacional d'identitat.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o en la forma que determinen els articles 14 a 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.villena.es/rrhh/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar