Detall

Tècnic d'administració general


 • Descripció

  Tècnic d'administració general


 • Organisme

  Benifaió
  Plaza Mayor, 15
  Tel:961781019
  Fax:961794138


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. Vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 304 de 19/12/2019).


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que permeta l'accés a l'ocupació pública.
  - Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o la que es puga establir per llei.
  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  - No haver sigut separada o separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà d'un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o les pròpies de l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  - Tindre la titulació de grau o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre-la en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. Les titulacions obtingudes en l'estranger s'han de justificar amb la documentació que n'acredite l'homologació. El títol s'ha d'aportar en el moment de la sol·licitud, de conformitat amb el que disposa l'article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i la disposició transitòria tercera de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.


 • Taxa ordinària

  24,04 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha de realitzar mitjançant una autoliquidació i s'ha d'ingressar en el compte de l'Ajuntament en Bankia ES67 2038 6109 2364 0000 0884. En l'ingrés s'han de fer constar el nom i cognoms, DNI de l'interessat, així com el nom del procediment selectiu.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Grup A2
  - Complement de destinació: 24
  - Complement específic: 933,24 euros bruts/mensuals (per a l'exercici 2020 aquest complement ascendirà a 961,24 euros bruts/mensuals).
  Aquesta plaça figura dotada pressupostàriament.
  La jornada de treball, el règim d'horaris i les funcions seran les establides en l'RLT per a cada un dels llocs de treball.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en la convocatòria s'han de presentar segons el model annex I, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància-model que es facilitarà en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, situada a la plaça de l'Ajuntament núm. 15, de 9 a 14 hores.

  La instància ha d'anar acompanyada de:
  - Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  - Fotocòpia compulsada de la titulació exigida.
  - Còpia de l'ingrés de l'autoliquidació corresponent a la taxa per concurrència a les proves selectives.

  El Tribunal Qualificador establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans durant el procés selectiu (article 59.2 del TREBEP). A aquest efecte, les persones interessades han de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació.

  Expirat el termini de presentació d'instàncies, mitjançant una resolució de l'Alcaldia, s'aprovarà la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València, seu electrònica i tauler municipal d'anuncis, en què es concedirà als aspirants exclosos un termini de 10 dies hàbils per a l'esmena de defectes i presentació de reclamacions des de la publicació en el tauler.
  Transcorregut aquest termini sense que es formule cap reclamació, la llista provisional s'entendrà elevada automàticament a definitiva i s'aprovarà com a tal per resolució de l'Alcaldia.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament o de la manera determinada en l'article 16.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://benifaio.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment





La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar