Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Convocatòria 80/2019. Quatre llocs de conductor/a. Conselleria d'Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball.


 • Descripció

  Convocatòria 80/2019. Quatre llocs de conductor/a. Conselleria d'Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  LLIURE DESIGNACIÓ


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits generals

  Podrà participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat i el personal funcionari d'altres administracions que reunisca els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en particular, els requisits per a la provisió dels llocs de treball que es detallen en l'annex II d'aquesta resolució.
  Els requisits de participació s'han de reunir en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre fins a la presa de possessió.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  Vegeu l'annex I.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada d'un historial professional de competències i capacitats i de la documentació acreditativa del compliment dels requisits, llevat que consten anotats en el Registre de personal de la Generalitat.

  El personal participant que no tinga la condició de funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat ha d'aportar, juntament amb la sol·licitud de participació, un certificat de la seua administració d'origen en el qual es faça constar:
  a) La condició de personal funcionari de carrera i el sector d'administració, general o especial.
  b) El cos, l'escala o l'agrupació de personal funcionari de carrera a la qual pertany, així com les funcions i els requisits d'accés a aquesta.
  Si l'administració d'origen no estiguera estructurada en cossos, escales o qualsevol altra agrupació de funcionaris, s'hi han d'especificar les funcions i característiques del lloc de treball que exerceix en la seua administració d'origen.
  c) La titulació que li va servir per a accedir al cos, l'escala o l'agrupació a què pertany.
  La no-aportació d'aquest certificat suposarà l'exclusió de la persona participant en la convocatòria.


 • Lloc de presentació


  La sol·licitud s'ha de presentar en el Registre electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es, Guia PROP, Ocupació pública, apartat "Descripció", en què s'ha d'indicar el número de convocatòria i l'any (ex. 01/2016) entrant en convocatòria, certificat telemàtic), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

  http://www.justicia.gva.es/va/web/recursos-humanos/provision-de-puestos-concursos-libre-designacion-etc-


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=LIBRE_DESIGNACION&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=72495 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar