Detall

Auxiliar administratiu/iva


 • Descripció

  Auxiliar administratiu/iva


 • Organisme

  Elda
  Plaza Constitucion, 1
  Tel:965380402
  Fax:966989218


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases específiques)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  1. Tindre nacionalitat espanyola o trobar-se en algun dels supòsits habilitants previstos en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual aprova el TREBEP.
  2. Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  3. Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), títol d'Educació General Bàsica, Formació Professional de 1r grau o equivalent. L'equivalència ha d'estar reconeguda per l'administració competent i degudament acreditada documentalment en aquest sentit pels aspirants. L'aspirant ha de justificar les titulacions obtingudes en l'estranger mitjançant un certificat que n'acredite l'homologació pel ministeri competent en la matèria.
  4. Tindre la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les corresponents funcions i tasques.
  5. No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació ni en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  6. No trobar-se en cap dels supòsits d'incompatibilitat previstos en les lleis i els reglaments que siguen aplicables.
  7. No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual d'acord amb l'art. 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en la redacció de l'art. 1.8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.

  De conformitat amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social, seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb les altres persones, tot això condicionat a la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques o funcions pròpies de la plaça, per a la qual cosa s'han d'acreditar les condicions personals d'aptitud mitjançant un dictamen vinculant expedit per l'equip multidisciplinari competent.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés bancari en el compte ES8500811500540001086613, del Banc Sabadell, SA.
  S'ha de fer constar en l'ingrés bancari el lloc al qual aspira i/o la convocatòria, així com el nom i els cognoms de la persona aspirant al lloc.


 • Exempció / Reducció taxes

  Vegeu la convocatòria.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Aquestes places estan recollides en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2016, publicada en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant en data 4 de gener de 2017.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud de participació en les proves selectives, omplida en el model oficial que facilitarà l'Institut i està disponible en la web (https://elda.es/servicios-sociales/recursos-humanos/), s'ha de dirigir al Sr. President de l'Institut Municipal de Serveis Socials d'Elda.
  La sol·licitud s'ha d'acompanyar del resguard de l'ingrés bancari.


 • Lloc de presentació

  S'ha de presentar en hores hàbils, de dilluns a divendres, en el Registre General (carrer Velázquez, 8, d'Elda) o en la forma que determina l'article 16 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.elda.es/recursos-humanos/convocatorias-acceso-libre/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar