Detall

Agent de la Policia Local


 • Descripció

  Agent de la Policia Local


 • Organisme

  Chella
  Plaza Iglesia, 1
  Tel:962220001
  Fax:962220424


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre del Consell, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i d'1,58 metres les dones, d'acord amb l'article 6 i la disposició transitòria tercera del Decret 153/2019, de 12 de juliol, del Consell, d'establiment de les bases i els criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories dels cossos de la policia local de la Comunitat Valenciana.
  d) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària ni equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol exigit.
  f) No tindre antecedents penals.
  g) Comprometre's, mitjançant una declaració jurada, a portar armes de foc, i si cal, a utilitzar-les. h) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeta la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  Les persones aspirants han de reunir els següents requisits en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  150,00 €


  Descripció de la taxa

  Mitjançant un ingrés en el compte bancari ES61 2038 6101 6960 0000 0820, amb l'aportació del justificant de l'ingrés juntament amb la documentació de manera electrònica, i assenyalar en l'ingrés el nom complet i el NIF de l'aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  És objecte de les presents bases la provisió en propietat de la plaça en el marc d'un procés per a la consolidació d'ocupació temporal, la qual s'inclou en l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'exercici de l'any 2019.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (annex I) per a sol·licitar prendre part en les corresponents proves d'accés, en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les bases generals per a la plaça a què s'opte, s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament.


 • Lloc de presentació

  Per mitjans telemàtics.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://chella.sedelectronica.es/info.5


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar