Detall

Conductor


 • Descripció

  Conductor


 • Organisme

  Ayora
  Marquesa de Zenete, 64
  Tel:962191025
  Fax:961890002


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [bases])

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres categories professionals - Altres agrupacions professionals sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. Així mateix, hi podran participar els/les estrangers/eres amb residència legal a Espanya.
  a) Tindre complits els 16 anys i no haver arribat a l'edat màxima de jubilació forçosa.
  b) No patir cap malaltia ni estar afectats per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'acompliment de les funcions corresponents.
  c) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, ni haver sigut separat o inhabilitat per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  d) No trobar-se incurs en cap dels supòsits d'incompatibilitat establits en la legislació vigent.
  e) Estar en possessió dels permisos de conducció: B.
  f) No es exije estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de les bases és la creació de la borsa d'ocupació de conductors/ores destinada al transport de persones en situació de dependència que assisteixen al Centre de Tipologia Mixta de l'Ajuntament d'Ayora, tant de persones amb diversitat funcional que assisteixen al recurs del centre ocupacional, com de persones majors que assisteixen al recurs d'estades diürnes per a persones majors, per a cobrir mitjançant un contracte laboral de durada determinada necessitats temporals que per qualsevol causa s'hi puguen produir.
  La durada i vigència de la borsa d'ocupació serà indefinida fins a la creació d'una nova derivada de la realització i convocatòria d'un nou procés, o per declarar-se extingida per l'òrgan competent.
  La jornada laboral serà a temps parcial de 5 hores diàries.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en aquest procés selectiu han d'estar degudament omplides, mitjançant la instància adjunta a les bases com a annex II, i s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament, i cada aspirant hi ha de manifestar que reuneix totes i cada una de les condicions exigides en la convocatòria, referides sempre a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies.

  Les sol·licituds han d'unir a la instància la documentació següent:
  -Còpia compulsada del document nacional d'identitat, passaport, número d'identitat estranger o qualsevol altre document que acredite el compliment dels requisits de la base quarta.
  - Còpia compulsada del permís per a conduir vehicles a motor, classe B o, si és estranger, degudament canviat o homologat.
  - Còpia compulsada de la titulació acadèmica requerida.
  - Justificant del pagament de la taxa dels drets d'examen


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'aquest Ajuntament (seu electrònica) en algun dels llocs establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Les sol·licituds que es presenten a través de les oficines de Correus han d'anar en sobre obert perquè el personal de Correus les date i segelle abans de ser certificar-les dins del termini de presentació d'instàncies. Només en aquest cas s'entendrà que les instàncies han tingut entrada en el Registre General de l'Ajuntament en la data en què van ser entregades en l'oficina de Correus. En tot cas, se'n requerirà la presentació dins del termini i en la forma escaient. En cas que la instància es presente en un organisme diferent de l'Ajuntament d'Ayora, s'ha de remetre un AVÍS d'aquesta circumstància, dins del termini de presentació d'instàncies, mitjançant un fax (961890002 o un correu electrònic registro@ayora.es) dirigit a l'Ajuntament.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ayora.sedelectronica.es/?x=JTUPl-VAmJ4vsyDVYlsMpw


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar