Detall Ocupació Pública

Farmacèutics/farmacèutiques d'administració sanitària (A1-S02-02) funcionaris/àries d'administració especial (consolidació 2017)

Codi SIA:: 3022433
Codi GVA:: 72836
Organisme: Conselleria de Sanitat
Etapa actual: Correcció d'errors Resolució definitiva concurs oposició
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Titulació específica: Títol de llicenciatura o grau en Farmàcia.
Grup: A
Núm. de places totals: 1

Requisits

Requisits

1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d'acord amb el que es preveu en el Decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, poden participar el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. 2. Haver complit setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa. 3. Estar en possessió del títol de llicenciat/ada o grau en Farmàcia que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació, expedida pel ministeri competent. 4. Tindre la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les tasques que es deriven del nomenament corresponent. Aquesta capacitat s'ha d'acreditar en el termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic i la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit. 5. No haver sigut separat/ada o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública. 6. Haver pagat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a, segons s'especifica en la base 3 d'aquesta convocatòria.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Etapa actual:

Correcció d'errors Resolució definitiva concurs oposició

Publicació

Publicació

Informació complementària

Informació complementària

Correcció d’errades de la Resolució de 22 de novembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme amb l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat, escala de farmacèutics o farmacèutiques d’administració sanitària (A1-S02-02), funcionaris i funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació definitiva obtinguda en el procés selectiu.

Llistat d'etapes

Etapa actual: Correcció d'errors Resolució definitiva concurs oposició

Data de publicació: 27-12-2023

Llista definitiva del concurs-oposició. Termini de recurs

Data de publicació: 01-12-2023

Relació provisional del concurs oposició. Termini al·legacions

Data de publicació: 23-06-2023

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data de publicació: 06-10-2022

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data de publicació: 09-06-2022

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data de publicació: 12-04-2022

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 12-04-2022

Distribució d'aules

Data de publicació: 01-04-2022

Correcció data d'examen

Data de publicació: 22-02-2022

Correcció data d'examen

Data de publicació: 29-11-2021

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 04-10-2021

Nomenament de tribunal

Data de publicació: 27-09-2021

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 03-06-2020

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 03-02-2020

Tornar al llistat d'etapes

Correcció d'errors Resolució definitiva concurs oposició

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.