Detall

Informador-dinamitzador cultural


 • Descripció

  Informador-dinamitzador cultural


 • Organisme

  Orpesa/Oropesa del Mar
  Calle Doña Laura de Cervellón, 5A
  Tel:964310100
  Fax:964310066


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova text refós de l'Estatut de l'empleat públic.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Tindre la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  d) Estar en possessió del títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o equivalent, o tindre complides les condicions per a l'obtenció d'aquest en la data de finalització de presentació d'instàncies. En qualsevol cas, l'aspirant ha d'aportar l'equivalència per mitjà d'un certificat expedit per l'administració competent.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació i presentar-la. Correspon a l'autoritat acadèmica competent declarar l'equivalència de títols.
  e) No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisquen l'acompliment de les corresponents funcions.
  f) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i de les quals haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a participar en aquesta convocatòria s'han de dirigir al Senyor Alcalde President d'aquest Ajuntament d'Orpesa, per a la qual cosa s'ha d'utilitzar la instància model a què es fa referència en aquestes bases com a annex II.

  En les instàncies per a participar en aquesta convocatòria, els aspirants han de manifestar que reuneixen tots i cada un dels requisits que s'exigeixen en aquestes bases.

  Les instàncies han d'anar acompanyades de:
  a) Fotocòpia compulsada del DNI.
  b) Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la convocatòria.
  c) Llista dels mèrits al·legats en el concurs i documentació que els acredite, que es fa en la base referida al concurs.
  No es tindran en compte els mèrits que no s'aporten i acrediten degudament dins del termini de presentació d'instàncies. Els mèrits han d'estar justificats mitjançant certificacions o documents originals que acrediten el que s'ha al·legat, o fotocòpia degudament compulsada.
  Els mèrits i les circumstàncies que al·leguen les persones aspirants han d'entendre's referits al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb el model de sol·licitud que figura en l'ANNEX II d'aquestes bases i que estarà a la disposició de l'aspirant en el Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) de l'Ajuntament d'Orpesa i en sede.oropesadelmar.es / Catàleg de tràmits / Àmbit / Recursos Humans.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://sede.oropesadelmar.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_EMPLEO


 • Seguiment





La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar