Detall

Agent de la Policia Local - Estabilització ocupació temporal


 • Descripció

  Agent de la Policia Local - Estabilització ocupació temporal


 • Organisme

  Benetússer
  Miguel Hernandez, 30
  Tel:963752950
  Fax:963960756


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica (títol de Batxiller o tècnic, o equivalent).
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  31,52 €


  Descripció de la taxa

  L'ordre de transferència bancària s'ha de fer a favor de l'Ajuntament de Benetússer. Proves selectives d'agent de Policia Local, per a les quals s'ha de remetre l'import de la taxa al compte corrent núm. ES 26 2100 7268 6122 0003 7980. Si la persona que ordena la transferència o l'ingrés no és la mateixa que la persona aspirant, caldrà indicar en l'extracte de l'operació el nom i cognoms i DNI de la persona aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  L'objecte de les bases és regular el procediment per a la cobertura en propietat de sis places d'agent, per estabilització d'ocupació temporal, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018.
  Les places oferides estaven ocupades de manera temporal i ininterrompuda, almenys els tres anys abans del 31 de desembre de 2017, amb els números de plantilla 56, 64, 68, 69, 70 i 71.


 • Documentació / Informació

  Cal omplir la instància corresponent dirigida a l'Alcaldia, en el model normalitzat que s'adjunta en les bases com a annex I; cal manifestar-hi que es reuneixen tots els requisits exigits en la convocatòria i adjuntar-hi els comprovants següents:
  - Resguard justificatiu d'haver abonat els drets d'examen.
  - Llista individualitzada dels mèrits puntuables d'acord amb els apartats establits en la base 7.2. No s'ha de presentar documentació justificativa d'aquests juntament amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu, només la llista d'aquests, i se n'ha de presentar la justificació amb posterioritat, en cas que se supere la fase d'oposició, segons el que disposa la base esmentada. El contingut de la llista serà vinculant, per la qual cosa no es podrà valorar cap mèrit que no s'haja indicat en aquesta. En cas que es presente la llista de mèrits o qualssevol altres una vegada haja finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, aquests no es podran valorar.


 • Lloc de presentació

  Per mitjans telemàtics, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Benetússer, en l'adreça: https://sede.benetusser.net/?lang=va


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://benetussersitae.sede.gva.es/sitae/CambiarLenguajeDoAction.do;jsessionid=Q8kse0NG7UvaxAiRa8Dwer94?idioma=va&servicioNavegacion=-1&grupoNavegacion=-1


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar