Detall

Administratiu/iva (convocatòria 31/19)


 • Descripció

  Administratiu/iva (convocatòria 31/19)


 • Organisme

  Diputació Provincial de València
  Palau de Batlia
  Plaça de Manises, 4
  46003 València
  Tel:902 46 02 02


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Informació d'interés

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un altre estat, sempre que es complisquen els requisits establits en l'article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i per a les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic o de les titulacions equivalents que siguen corresponents, conforme al sistema vigent de titulacions, quan així quede acreditat per l'administració educativa competent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració educativa competent.


 • Places

  Nombre de places

  35

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la cobertura com a personal funcionari de carrera, pel procediment d'oposició lliure, de 35 places vacants en la plantilla de la corporació provincial i que figuren en les ofertes d'ocupació pública per a 2018 i 2019.


 • Documentació / Informació

  S'ha de realitzar, preferentment, per mitjans electrònics, per a la qual cosa s'ha d'omplir el correctament el model específic de sol·licitud de participació en proves selectives de la Diputació de València, disponible en la seu electrònica de la Diputació de València: https//www.dival.es.
  Si la persona aspirant no disposa de signatura electrònica o una incidència tècnica degudament acreditada impossibilitara el funcionament ordinari dels sistemes (i en aquest cas la persona interessada ha d'acreditar documentalment la incidència tècnica produïda), es podrà presentar la sol·licitud en paper.
  Així mateix, les persones interessades podran utilitzar el model original de sol·licitud en paper que es troba en el Registre General de la Diputació de València o en el Punt d'Atenció i Informació de Personal (carrer Hugo de Moncada, núm. 9, València).

  L'òrgan de selecció establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho manifesten en la seua sol·licitud de participació, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives. Per a fer-ho, han de presentar una certificació de la Conselleria de Benestar Social o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la condició de discapacitat que té, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les tasques i les funcions de la plaça objecte de la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de la Diputació de València (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que s'opte per presentar una sol·licitud en una oficina de correus, s'ha de fer en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal funcionari de Correus abans de certificar-la.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.dival.es/personal


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar