Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Tècnics facultatius superiors d'organismes autònoms del Ministeri de Medi Ambient. (Codi 5900)


 • Descripció

  Tècnics facultatius superiors d'organismes autònoms del Ministeri de Medi Ambient. (Codi 5900)


 • Organisme

  Ministeri per a la Transició Ecològica
  Plaça de San Juan de la Cruz, s/n
  28071 Madrid
  Tel.: 91 597 60 00
  Web: https://www.miteco.gob.es/es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Places

  Nombre de places

  118

  Descripció de les places

  El procés selectiu és per a cobrir 98 places de l'escala de tècnics facultatius superiors d'organismes autònoms del Ministeri de Medi Ambient, codi 5900, pel sistema general d'accés lliure corresponents a les ofertes d'ocupació pública 2018 i 2019 i 20 places pel sistema de promoció interna corresponents a l'oferta d'ocupació pública 2018.
  Del total de les places convocades, se'n reservaran 5 pel sistema general d'accés lliure i 1 pel sistema de promoció interna per als qui tinguen la condició legal de persones amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  Una vegada cobertes les places del contingent de reserva per a persones amb discapacitat, els aspirants amb aquesta condició que hagen superat el procés selectiu sense obtindre plaça pel contingent esmentat i la seua puntuació siga superior a l'obtinguda per altres aspirants del sistema d'accés general seran inclosos per la seua ordre de puntuació en el sistema d'accés general.
  Les places reservades per a persones amb discapacitat que queden desertes en el procés d'accés lliure no s'acumularan a les del torn general.
  En el procés de promoció interna, les places reservades per a persones amb discapacitat que queden desertes s'acumularan a les del torn general.

  Vegeu la distribució per programes específics de les places convocades en la convocatòria.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds s'han d'omplir electrònicament en el model oficial, al qual s'accedeix, amb caràcter general, a través del punt d'accés general en l'URL següent:http://administracion.gob.es/PAG/ips.


 • Lloc de presentació

  Preferentment, per via electrònica.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/empleo-publico/oposiciones/2019/Funcionarios_2019.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar