Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Músic de la banda municipal


 • Descripció

  Músic de la banda municipal


 • Organisme

  Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea. També hi poden participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  L'accés a l'ocupació pública s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació dels treballadors.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol que s'hi exigeix.
  e) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i de les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  En qualsevol de les entitats financeres col·laboradores, que consten en la part lateral de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de les bases és establir les normes rectores de la convocatòria per a la provisió de llocs de treball de músics de la Banda Municipal de Castelló en les especialitats de tuba, clarinet, trompa, trombó, percussió, violoncel i contrabaix, per a la provisió temporal en els supòsits de vacant, substitució i contingències que afecten el personal amb reserva de lloc de treball i altres necessitats de caràcter temporal per causes legalment establides.


 • Documentació / Informació

  S'ha de presentar omplit el document "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés a la funció pública. Autoliquidació", conforme al model oficial, que s'ha d'imprimir des de l'apartat corresponent de la pàgina Web de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es).

  En les dependències de l'Excm. Ajuntament de Castelló (punts d'informació multimèdia), es posaran a la disposició de les persones interessades que ho requerisquen els recursos informàtics suficients per a accedir a aquesta pàgina web, omplir i imprimir el document.

  Juntament amb el document de la sol·licitud, s'ha de presentar l'annex I - Full d'autobaremació omplit.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament (pl. Major, 1) o en els registres de les juntes de Districte Nord (pl. Primer Molí), Districte Sud (c/ Ricardo Catalá cantó amb c/ Joaquín Marqués), Districte Est (av. Germans Bou, 17), Districte Oest (pl. Lagunas de Ruidera, s/n - Mas Blau) i Districte Marítim (passeig Buenavista, 28), o en la forma prevista en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castello.es/web30/pages/generico_web10.php?cod1=9&cod2=93&con=51805


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar