Detall

Agent de la Policia Local - consolidació


 • Descripció

  Agent de la Policia Local - consolidació


 • Organisme

  Quart de Poblet
  Plaça Pais Valencia, 1
  Tel:961536210
  Fax:961521312


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8819, de 25/05/2020). EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19, EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA, DETERMINA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola.
  b. No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c. No tindre antecedents penals.
  d. Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e. Tindre almenys díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f. Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g. Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h. No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en aquest decret i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  61,00 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés en el compte del banc Santander IBAN ES33 entitat 0049 oficina 0450 dígit de control 18 i número de compte 2210416670


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu s'han de dirigir a l'alcaldia de la corporació.
  La instància s'ha d'acompanyar del resguard original de l'ingrés bancari de la taxa per drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents dels de l'Ajuntament de Quart de Poblet n'han de remetre una còpia, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent israel.sanchez@quartdepoblet.org.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_ldes_d1_v1.jsp&codbusqueda=12&codResi=1&codMenuPN=1&codMenuSN=285&codMenuTN=287&codMenu=303&language=es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar