Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Gerent


 • Descripció

  Gerent


 • Organisme

  Consorci per a la Gestió de Residus del Pla Zonal V5
  Carlos Sarthou 4, entresol A i B
  46800 - Xàtiva
  Tel:962 27 00 36


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  A - Doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent


 • Requisits generals

  - Tindre la capacitat legal per a contractar.
  - No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca el desenvolupament de les funcions.
  - No trobar-se incurs en cap dels supòsits d'incapacitat i incompatibilitat.
  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de l'Administració pública ni trobar-se inhabilitat per a l'acompliment de les funcions.
  - Acreditar que té els coneixements de valencià de grau mitjà.
  - Experiència en matèria ambiental, acreditada mitjançant cursos de formació i/o mitjançant experiència laboral.
  - Experiència en gestió tecnicoeconòmica.
  - Experiència en projectes finançats amb fons europeus, nacionals i locals.
  - Experiència en processos de participació i concertació.
  - Experiència en l'àmbit de les relacions institucionals locals, autonòmiques i estatals.
  - Coneixements informàtics.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  El contracte, qualificat d'alta direcció, es prolongarà per quatre anys i es podrà renovar per quatre anys més, per acord de l'òrgan col·legiat competent.


 • Documentació / Informació

  La instància ha d'anar acompanyada de:
  · Fotocòpia del DNI de l'aspirant.
  · Currículum en què es facen constar les dades que consideren rellevants per a l'acompliment de les funcions assignades al lloc de treball convocat, amb una extensió màxima de cinc folis.
  · Documentació acreditativa dels mèrits que incorpora el currículum.
  · Memòria de no més de 3.000 paraules amb una proposta de gestió per al Consorci. La proposta de gestió ha d'incloure les temàtiques següents:
  - El rol del COR davant de la implementació de l'adaptació del PIRCV, especialment la gestió dels bioresidus i la prevenció de la generació de residus.
  - Reptes de gestió administrativa i econòmica i pressupostària del COR.
  - Reptes de gestió institucional i estratègies de participació.
  - Gestió tècnica i de comunicació.
  - Gestió dels recursos humans del COR.


 • Lloc de presentació

  En el Registre del Consorci (c/ Botigues, 21, 46800 Xàtiva) o en la forma prevista en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.consorciresidus.org/transparencia/recursos-humans/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar