Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Enginyer/a de camins, canals i ports.


 • Descripció

  Enginyer/a de camins, canals i ports.


 • Organisme

  Orihuela
  Plaza Marques de Arneva, 1
  Tel:966736864
  Fax:966741444


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 83, de 26/03/2020). EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA AQUEST REIAL DECRET O, SI ÉS EL CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, o títol equivalent que habilite per a l'exercici de la professió regulada.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un de la resta d'estats membres de la Unió Europea o d'un dels estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors segons els tractats internacionals subscrits per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya i la Llei 17/93 de 23 de desembre.
  - Tindre complits els 16 anys d'edat i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió del títol exigit.
  - No patir una malaltia o tindre un defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions de la plaça convocada.
  - No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Tots els requisits exigits en la present base s'han de complir l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  24,04 €


  Descripció de la taxa

  Les taxes es faran efectives directament o mitjançant transferència, en el compte de l'Ajuntament de BANKIA: ES87 2038 9618 9964 0000 0315. Cal especificar en el document d'ingrés a quina prova selectiva correspon.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la provisió en propietat per oposició lliure d'una plaça vacant en la plantilla de l'Ajuntament, inclosa en la taxa ordinària de reposició, de l'oferta pública d'ús de 2018, aprovada per la junta de govern local de data 20 de novembre de 2018 i publicada en el DOGV núm. 8440, de data 10 de desembre de 2018.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en les proves ho ha de sol·licitar mitjançant una instància (model de declaració responsable de l'annex II) dirigida al president de la corporació, en la qual han de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions o requisits exigits en la base segona, referits a la data en què acaba el termini de presentació d'instàncies.
  La sol·licitud s'ha d'acompanyar del resguard justificatiu d'haver abonat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general d'aquest ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://orihuela.sedelectronica.es/?x=-GqmzqRS548tR9x7cHtAIQ


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar