Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Personal auxiliar administratiu


 • Descripció

  Personal auxiliar administratiu


 • Organisme

  Bellreguard
  Clot De L'Era, 10
  Tel:962815511
  Fax:962816218


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  A) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea, així com, siga quina siga la seua nacionalitat, ser cònjuge de persones amb nacionalitat espanyola o altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no hi haja cap separació de dret, siguen menors de 21 anys o majors amb dependència. També hi podran participar persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals als quals s'acull la Unió Europea, ratificats per Espanya, així com les persones estrangeres amb residència legal a Espanya.
  B) Haver complit 16 anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  C) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  D) No haver sigut separada o separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, per mitjà d'un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se en inhabilitació per sentència ferma o a conseqüència d'haver sigut acomiadat/ada disciplinàriament, de manera procedent, per a exercir funcions similars en les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si són persones nacionals d'altres estats, no trobar-se en situació d'inhabilitació o equivalent, ni haver estat sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  E) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar o Graduat en ESO, o equivalents, o estar en situació d'obtindre'ls dins del termini de presentació d'instàncies, segons l'Ordre EDU/1603/2009. En cas d'equivalències, l'aspirant les ha d'aportar mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  F) Estar en possessió del certificat acreditatiu de coneixements de valencià del nivell C1, o estar en situació d'obtindre'l dins del termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  5,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de les taxes d'examen s'ha de fer efectiu en l'entitat Banco Santander (s'han d'ingressar en el compte ES46 0030 3185 76 0020000271). El pagament s'ha de fer directament o per transferència. En el resguard s'ha de fer constar tant el nom de la persona pagadora com la convocatòria a la qual es dirigeix.


 • Places

  Descripció de les places

  El caràcter del contracte serà temporal i segons les necessitats que sorgisquen del servei.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Bellreguard. Els i les aspirants han de sol·licitar-ho a través de la instància de sol·licitud (annex I) omplida i han d'adjuntar la documentació següent:
  - Fotocòpia del DNI o document equivalent, juntament amb l'original per a la compulsa d'aquest.
  - Resguard original justificatiu d'haver pagat les taxes d'examen.
  - Documentació acreditativa d'estar en possessió de la titulació mínima exigida en l'apartat E de la base tercera.
  - Documentació acreditativa d'estar en possessió de la titulació exigida en l'apartat F de la base tercera.
  - Documentació relativa als mèrits establits en la valoració d'aquests, mitjançant una fotocòpia acompanyada dels originals o compulsada degudament, sense que, en cap cas, es puguen valorar altres diferents dels que s'han aportat en el moment de la presentació de la sol·licitud.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament (c/ Clot de l'Era, 12), en horari de 9 a 14 hores, o en qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://plataforma.ipobles.es/tablon-web/bandejaAnuncios.htm


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar