Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

Professor/a de Música i professor/a de Dansa per al Centre Municipal de les Arts Rafael Martí Viciana


 • Descripció

  Professor/a de Música i professor/a de Dansa per al Centre Municipal de les Arts Rafael Martí Viciana


 • Organisme

  Burriana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964510062
  Fax:964510955


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  - Títol superior de música, especialitat trompa.
  - Títol professional de música, especialitat dolçaina.
  - Títol superior de música, especialitat fagot.
  - Títol professional de dansa, especialitat de dansa espanyola.
  - Títol professional de dansa, especialitat de dansa flamenca.


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del TREBEP.
  2. Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  3. Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  4. No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  5. Estar en possessió del títol requerit per a la plaça a la qual s'opte o tindre complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  En el cas que les titulacions s'hagen obtingut a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  Les condicions per a ser admés a les proves s'han de reunir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.


 • Places

  Descripció de les places

  Denominacions i característiques:
  1. Professor de Música, especialitat Trompa.
  - Règim jurídic: personal laboral.
  - Període de prova d'1 mes.
  2. Professor/a de Música, especialitat Dolçaina.
  - Règim jurídic: personal laboral.
  - Període de prova d'1 mes.
  3. Professor/a de Música, especialitat Fagot.
  - Règim jurídic: personal laboral.
  - Període de prova d'1 mes.
  4. Professor/a de Dansa, especialitat de Dansa Espanyola.
  - Règim jurídic: personal laboral.
  - Període de prova d'1 mes.
  5. Professor/a de Dansa, especialitat de Dansa Flamenca.
  Règim jurídic: personal laboral.
  - Període de prova d'1 mes.


 • Documentació / Informació


  Els qui desitgen prendre part en aquestes proves selectives han d'omplir la sol·licitud que figura com a model en l'annex 1, que els serà facilitada en la Secretaria del Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana (c/ Sant Pere Pasqual, s/n) i en la seu electrònica del centre:http://cmeviciana.sedelectronica.es i en la pàgina web www.cmeviciana.es.
  Les sol·licituds s'han de dirigir a la Presidència de l'Organisme Autònom Local Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana (pl. Major, núm. 1. CP 12530- Borriana).

  Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
  - Fotocòpia del DNI.
  - Còpia simple de la titulació requerida per a l'especialitat.
  - S'ha de presentar, en sobre tancat identificat amb el nom de l'aspirant, l'annex 2 (Autobaremació de mèrits) acompanyat d'una còpia simple dels mèrits al·legats ordenats d'acord amb l'autobaremació.

  Els documents que es presenten no han d'estar grapats.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General d'Entrada de Documents de l'OAL Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana o en el Registre General d'Entrada de Documents de l'Ajuntament de Borriana.
  També es podran presentar en la forma prevista en l'article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  En aquest últim cas, s'ha d'enviar també una còpia de la sol·licitud enviada (annex I) al correu electrònic secretaria@cmeviciana.es.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://burriana.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar