Detall

Agent de la Policia Local.


 • Descripció

  Agent de la Policia Local.


 • Organisme

  Alboraya
  Milagrosa, 17
  Tel:963171700
  Fax:961859630


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Obertura de termini

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió o haver complit les condicions per a l'obtenció del títol de Batxillerat Superior, Formació Professional de 2n grau, o equivalent, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies; l'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit per les persones aspirants.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques establides en el Decret 180/2018, de 5 d'octubre, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,60 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació simultània amb la sol·licitud de participació o inscripció en les proves selectives, durant el període de temps en què romanga obert el termini per a la presentació de sol·licituds. Els subjectes passius han d'adjuntar el document que acredite l'ingrés de la taxa a la instància de sol·licitud de participació.

  No obstant això, en cas de no poder fer el pagament en règim d'autoliquidació, s'ha d'adjuntar el justificant d'haver ingressat l'import de la taxa en la caixa municipal per ingrés bancari o resguard d'abonament per gir postal o telegràfic, si és el cas.

  Les dades bancàries per a efectuar l'ingrés en el compte són les següents:
  CAIXA POPULAR IBAN ES24 3159 0032 9616 6416 2227
  BIC BCOEESMM159.
  Aquest ingrés s'ha d'acreditar amb el resguard justificatiu adherit a la instància.


 • Exempció / Reducció taxes


  EXEMPCIONS/DESCOMPTES
  Gaudiran d'una bonificació del 50 % sobre les tarifes previstes en aquesta ordenança les persones en què concórrega alguna de les circumstàncies que s'indiquen seguidament, que els interessats/ades han d'acreditar documentalment abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds de participació:
  - Les persones desocupades que figuren en els serveis públics d'ocupació com a demandants d'ocupació amb una antiguitat mínima de 6 mesos, referida a la data de la publicació de la convocatòria de proves selectives corresponent en el Butlletí Oficial de la Província. S'ha d'acreditar mitjançant un certificat de situació laboral, que s'obté a través de la pàgina autoservef:http://www.servef.gva.es/miservef.
  - Les persones amb discapacitat de grau igual o superior al 33 %.
  - Les víctimes del terrorisme, els seus cònjuges i fills.
  - Les víctimes de violència de gènere.
  La concurrència de més d'una de les circumstàncies previstes en el present article únicament dona dret a gaudir de la bonificació per una.

  No es poden reconéixer altres beneficis fiscals que no siguen els que es preveuen expressament en les normes amb rang de llei o els que es deriven de l'aplicació dels tractats internacionals.
  En aquest cas, els subjectes passius que es consideren amb dret a exempció o bonificació ho han de sol·licitar per escrit invocant la disposició legal o tractat aplicable.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en la forma que determina l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.alboraya.org/es_ES/web/tu-ayuntamiento/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.