Detall

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

PEÓ en general


 • Descripció

  PEÓ en general


 • Organisme

  Cocentaina
  Plaça de La Vila, 1
  Tel:965590051
  Fax:965593067


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini


  PENDENT. 10 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el tauler d'anuncis de la Corporació i en l'apartat "Tauler d'anuncis" de la seu electrònica municipal http://www.cocentaina.sedelectronica.es). (No obri termini, pendent de publicació en el web de l'Ajuntament). EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA, DETERMINA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA AQUEST REIAL DECRET O, SI ÉS EL CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Titulació

  Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits especifics

  Certificat d'Escolaritat o d'Estudis Primaris, o equivalent.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser ciutadà de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea. El que estableix l'apartat anterior serà aplicable, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. També podran accedir a aquesta borsa les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes que estableix l'apartat 1 d'aquest article. I, així mateix, també podran accedir a aquesta borsa les i els estrangers amb residència legal a Espanya.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Estar en possessió del Certificat d'Escolaritat o d'Estudis Primaris, o equivalent.
  d) No patir cap malaltia ni tindre cap limitació física o psíquica que impedisca el normal acompliment de les seues funcions. Els que tinguen la condició de persones amb discapacitat han d'acreditar l'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents a les places objecte de la present convocatòria mitjançant un dictamen expedit per un equip interprofessional competent. En un altre cas, no seran admesos a aquesta borsa de treball. Tot això, amb respecte al que estableix l'article 37 de l'RD legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
  e) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública ni trobar-se inhabilitada per a l'exercici de funcions públiques.
  f) No estar afectat per cap incompatibilitat o incapacitat per a prestar serveis en aquesta administració pública de conformitat amb el que s'estableix en les lleis.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de la classe B.


 • Taxa ordinària

  17,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha d'efectuar en el compte bancari del Banc de Sabadell oficina de Cocentaina: ES38 0081 1111 2000 0104 9405, i s'ha d'indicar en l'ingrés bancari el nom i els cognoms de l'aspirant, el número del DNI de l'aspirant (borsa de peó general).


 • Exempció / Reducció taxes

  L'import de la taxa establida es reduirà en un 90 %, amb la qual cosa la quantitat que s'ha de pagar serà d'1,70 euros per als aspirants que es troben en situació de desocupació, sense percepció de prestació o cap subsidi per tal motiu, fet que s'ha de justificar mitjançant un certificat del SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal).


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds per a prendre part en aquest concurs s'han de dirigir a l'Alcaldia de la Corporació, per a la qual cosa es pot utilitzar el model d'instància que figura en l'annex III, que es facilitarà als interessats que així ho desitgen en l'Oficina d'Informació i el Registre de l'Ajuntament, situats a la plaça de la Vila, 1, i en la seu electrònica municipal http://www.cocentaina.sedelectronica.es) en l'apartat CIUTADANS -OCUPACIÓ.

  2. Per a ser admés a la borsa de treball, només caldrà que els aspirants manifesten en les seues sol·licituds que reuneixen totes i cada una de les condicions que exigeix la base segona, referides a la data d'expiració del termini de presentació de les sol·licituds, i presentar la documentació següent:

  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o equivalent en el cas d'estrangers.
  b) Fotocòpia de la titulació acreditativa (Certificat d'Escolaritat o d'Estudis Primaris o equivalent ) i permís de conduir.
  c) Dictamen d'aptitud a què es refereix la base 2-1-d, per al cas de persones amb discapacitat.
  d) Còpia de l'ingrés realitzat pels drets d'examen i, si escau, certificat del SEPE de no percebre cap mena de prestació o subsidi.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Cocentaina (SIC o registre electrònic).


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.cocentaina.es/


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar