Detall

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

Secretari/Interventor


 • Descripció

  Secretari/Interventor


 • Organisme

  Torres Torres
  Virgen, 40
  Tel:962626542
  Fax:962626547


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Haver complit els 16 anys i no excedir l'edat establida per a la jubilació forçosa.
  c) Tindre la capacitat funcional necessària per al desenvolupament d'aquestes tasques.
  d) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  e) Estar en possessió del títol universitari de grau, o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds (art. 18 RD 128/2018).


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la creació d'una borsa per a possibles nomenaments amb caràcter interí del lloc de treball de Secretaria-Intervenció de l'Ajuntament de Torres Torres mitjançant el sistema de concurs, per a formular la proposta de nomenament a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat Valenciana.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria, en la qual els aspirants han de declarar sota la seua responsabilitat que reuneixen totes les condicions que s'exigeixen en la base segona, s'han de dirigir a l'alcalde de l'Ajuntament de Torres Torres.

  Documentació que s'ha de presentar:
  1. Instància dirigida a l'Alcaldia.
  2. Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, del DNI.
  3. Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, de la titulació requerida.
  4. Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, dels documents acreditatius dels mèrits que s'han al·legat.
  5. Currículum acadèmic i professional.


 • Lloc de presentació

  En el Registre general de l'Ajuntament, en horari d'atenció al públic, en format digital pel registre electrònic (www.torrestorres.es, o per qualsevol de les formes que determina l'article 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Si es presenten per correu, s'ha d'informar l'Ajuntament de la remissió postal de la instància, abans que acabe el termini de presentacions de les instàncies.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.torrestorres.es/ca


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar