Detall

Escala superior d'inserció professional (accés lliure)


 • Descripció

  Escala superior d'inserció professional (accés lliure)


 • Organisme


  Universitat Jaume I Castelló (UJI)
  Edifici Rectorat i Serveis Centrals
  Campus del Riu Sec
  12071 Castelló de la Plana
  Tel.: 96 472 80 00
  Fax: 96 472 90 16
  Webhttp://www.uji.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 8810, de data 13/05/2020) EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19, EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA, DETERMINA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA AQUEST REIAL DECRET O, SI ÉS EL CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau.


 • Requisits especifics

  Acreditar coneixements de valencià de nivell C1 i d'anglés de nivell A2, d'acord amb la taula d'equivalències de la Universitat Jaume I. Aquesta es pot consultar en l'enllaç següent: https://bit.ly/2IiWz49


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat:
  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  - També podran participar en igualtat de condicions:
  a) Les persones nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  b) El o la cònjuge de les persones amb nacionalitat espanyola i de les nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, hi podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que siguen dependents.
  c) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores.
  Les persones no residents a Espanya incloses en l'apartat b, així com les incloses en l'apartat c, han d'acompanyar la seua sol·licitud del document que acredite les condicions que s'hi al·leguen.

  2. Capacitat: tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques de la plaça convocada.

  3. Edat: tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.

  4. Titulació: les persones interessades han d'estar en possessió o en condicions d'obtindre el títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau, segons el que preveu el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si és el cas, del corresponent certificat d'equivalència. Aquest requisit no serà aplicable a les persones que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.

  5. Habilitació: la persona interessada no podrà haver sigut separada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés a cossos o escales de personal funcionari, ni tindre la condició de personal funcionari de carrera en la mateixa escala a la qual es presenta.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Les condicions per a l'admissió a les proves s'han de reunir en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.

  L'Administració podrà requerir a les persones interessades que acrediten la veracitat dels requisits exigits per a participar-hi, així com de tots els documents que puguen aportar en aquest procés selectiu. Si els requisits no s'acrediten en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, podran quedar excloses del procés selectiu.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  FORMA DE PAGAMENT
  a) Si no es té dret a la bonificació prevista en l'apartat 5.2, el pagament de la taxa s'ha de realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, a través de l'enllaç següent:
  https://e-ujier.uji.es/pls/www/pagaments.ini?p_id=14&p_importe=30,00&p_referencia=18679

  b) En el cas que sí que es tinga dret a la bonificació prevista en l'apartat 5.2, el pagament de la taxa es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit, a través de l'enllaç següent:
  https://e-ujier.uji.es/pls/www/pagaments.ini?p_id=14&p_importe=15,00&p_referencia=18679


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estan exemptes del pagament de la taxa:
  a) Les persones que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.
  b) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  c) Les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 %.
  d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

  BONIFICACIONS
  Els membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general obtindran una bonificació del 50 % de la quota íntegra, és a dir, l'import serà de 15 euros.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han de presentar per via electrònica, per a la qual cosa serà necessari tindre un certificat digital de signatura electrònica, DNI electrònic o el sistema d'identificació CLAVE. La sol·licitud s'ha de formalitzar en línia a través del Registre electrònic de la Universitat Jaume I: https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/

  El tractament de la informació per mitjans electrònics tindrà en compte el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i altres disposicions que siguen aplicables.

  En la sol·licitud s'ha d'indicar:
  En l'apartat EXPOSA, literalment: «Que he llegit les bases de la convocatòria; que la informació subministrada és certa i autoritze la verificació i acarament de les dades personals incloses en la sol·licitud o que hi ha en l'expedient i que s'han aportat en el procés selectiu, així com la seua comprovació en els òrgans administratius corresponents. Així mateix, manifeste que reunisc tots i cada un dels requisits que s'exigeixen en la convocatòria, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds i que aquests seran degudament acreditats, posteriorment, en el cas que siga seleccionat o nomenat per a ser integrant de la borsa d'ocupació; sabent que, si es donara el cas contrari, no podrà ser nomenat personal funcionari de carrera o funcionari o funcionària interí o contractat temporal o nomenat temporalment per millora d'ocupació, sense perjudici de la responsabilitat en què poguera haver incorregut per falsedat en la sol·licitud de participació.»

  En l'apartat SOL·LICITA:
  «Participar en les proves selectives d'ingrés en l'escala superior d'inserció professional de la Universitat Jaume I de Castelló, codi assumpte: 18679.»

  Finalment, en l'apartat «Destinació», s'ha d'indicar el Servei de Recursos Humans i fer clic en «Enviar» per a registrar la sol·licitud.

  Les persones amb diversitat funcional que sol·liciten mesures d'adaptació ho han d'indicar en la sol·licitud i marcar el tipus de diversitat funcional: (F) física, (P) psíquica, (S) sensorial. Així mateix, hi han d'indicar les mesures que sol·liciten.

  Juntament amb la sol·licitud s'ha de presentar amb el certificat acreditatiu de la bonificació o exempció del pagament de la taxa.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar per via electrònica.
  Per a presentar la sol·licitud per via electrònica, cal tindre un certificat digital de signatura electrònica, el DNI electrònic o el sistema d'identificació CL@VE. La sol·licitud s'ha de formalitzar en línia a través del Registre electrònic de la Universitat Jaume I: https: https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.uji.es/seu/info-adm/tao/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar