Detall

Agent de la Policia Local (procés d'estabilització d'ocupació temporal)


 • Descripció

  Agent de la Policia Local (procés d'estabilització d'ocupació temporal)


 • Organisme

  Albal
  Plaça del Jardí, 7
  Tel:961260056
  Fax:961270861


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) No tindre una inhabilitació per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni de separació del servei de cap administració pública mitjançant un expedient disciplinari.
  c) No tindre antecedents penals.
  d) Estar en possessió de la titulació acadèmica exigible a l'escala bàsica.
  e) Tindre, com a mínim, díhuit anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  f) Comprometre's, per mitjà d'una declaració jurada, a portar armes de foc i, si és necessari, a utilitzar-les.
  g) Estar en possessió dels permisos que habiliten per a la conducció de vehicles de les classes B i A2 que permeten la conducció de motocicletes amb unes característiques de potència que no sobrepassen els 25 kW o una relació potència/pes no superior a 0,16 kW/kg.
  h) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'acompliment de les funcions, d'acord amb les exclusions mèdiques que estableix aquest decret, i tindre una alçada mínima d'1,65 metres els homes i 1,58 metres les dones.


 • Taxa ordinària

  62,50 €


  Descripció de la taxa

  L'interessat ha de fer el pagament mitjançant autoliquidació a través de l'oficina virtual de recaptació, en l'apartat "Pagar les meues taxes", per a la qual cosa hi ha d'indicar només el seu nom, els cognoms, el DNI i el concepte (taxa drets d'examen del grup corresponent).


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe: Policia Local i els seus auxiliars, escala bàsica, grup C1, codis de les places 04/APL/030 i 04/APL/031.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies per a sol·licitar prendre part en el procés selectiu s'han de dirigir a l'Alcaldia, i s'han de presentar en model normalitzat i per mitjans telemàtics.

  En el moment de la sol·licitud, els aspirants han de presentar una declaració expressa i formal del fet que reuneixen tots i cada un dels requisits de la convocatòria referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats.

  La instància s'ha d'acompanyar de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per la persona aspirant degudament compulsats. No es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aquest moment.

  La instància també s'ha d'acompanyar del justificant d'haver ingressat l'autoliquidació corresponent als drets d'examen (resguard acreditatiu del seu pagament).
  Els drets d'examen esmentats només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits per a participar-hi. La devolució dels drets d'examen no serà procedent en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en model normalitzat i per mitjans telemàtics.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.albal.es/albal_cast/administracion/secretaria/rrhh.asp


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar