Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Llaurí
  La Font, 2
  Tel:962560468
  Fax:962978223


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari/ària, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral en què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió, com a mínim, de la titulació acadèmica de Graduat Escolar, Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què s'acabe el termini de presentació d'instàncies. Si escau, la persona aspirant ha d'aportar l'equivalència per mitjà d'una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent. En el mateix sentit, s'han d'acreditar les homologacions corresponents de l'administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger.


 • Taxa ordinària

  9,50 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en el compte de l'Ajuntament en Cajamar: ES33/3058/2171/70/2732700011. En l'ingrés han de constar els noms, els cognoms, el DNI, així com el procediment selectiu.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds per a prendre part en les corresponents proves de selecció s'han de presentar seguint el model normalitzat recollit en l'annex II d'aquestes bases, en el qual els/les aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en aquestes bases generals per a la plaça a què s'opte, s'han de dirigir a l'Alcaldia de l'Ajuntament de Llaurí.

  Atenent el principi rector de publicitat de les convocatòries i de les bases, aquestes bases generals es publicaran en el BOP, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en la pàgina web de l'Ajuntament:http://www.llauri.org

  En el termini prescrit per a la presentació d'instàncies i amb aquesta, els aspirants han de presentar els documents següents:
  - Fotocòpia del DNI o, si escau, passaport.
  - Documents acreditatius d'estar en possessió del títol exigit en la present convocatòria, així com dels mèrits i les circumstàncies al·legats, detallats en el PUNT SISÉ d'aquestes bases. Els mèrits han d'estar degudament fotocopiats i compulsats per a la fase de concurs.
  No es tindran en compte els mèrits que no s'aporten i acrediten degudament dins del termini de presentació d'instàncies. Les proves superades i l'experiència en l'Administració pública només es tindran en compte si estan acreditades mitjançant un certificat administratiu i aquest és un document original o està degudament compulsat.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament, c/ La Font, 2, de Llaurí, o bé mitjançant el procediment que regula l'article 16.4 de la Llei 39/2015.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://llauri.org/es/category/ofertas-empleo-es/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar