Detall

Infermer/a del treball


 • Descripció

  Infermer/a del treball


 • Organisme

  Diputació Provincial de València
  Palau de Batlia
  Plaça de Manises, 4
  46003 València
  Tel:902 46 02 02


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits especifics

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'un altre estat membre de la Unió Europea en els termes de l'article 57 de l'EBEP.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i per a les quals haja sigut separat o inhabilitat.
  En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  Places vacants en la plantilla d'aquesta corporació provincial i que figuren en l'oferta d'ocupació pública per a 2017 (BOP núm. 248, de 31 de desembre de 2017), enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala tècnica, classe de tècnics/tècniques mitjans/anes i denominació d'infermer/a del treball (codi 268 de plantilla), enquadrades en el subgrup A2 i dotades amb les retribucions legalment establides i corresponents al seu subgrup de classificació segons el que estableix l'article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP).


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud per a prendre part en el present procés s'ha de realitzar, preferentment, per mitjans electrònics, per a la qual cosa s'ha d'omplir correctament el model específic de sol·licitud de participació en proves selectives de la Diputació de València, disponible en la seu electrònica de la Diputació de València: https//www.dival.es.

  La presentació electrònica de la sol·licitud permet l'ompliment i la inscripció en línia, annexar, si és el cas, els documents escanejats a aquesta, així com registrar-ne electrònicament la presentació.

  Si una incidència tècnica degudament acreditada impossibilitara el funcionament ordinari dels sistemes, l'òrgan convocant podrà acordar l'ompliment substitutori en paper en els termes que estableix aquesta base, cas en què la persona interessada haurà d'acreditar documentalment la incidència tècnica produïda.

  Si la persona aspirant no disposa de signatura electrònica, podrà presentar la sol·licitud en paper. En aquest cas, una vegada omplida la sol·licitud en l'enllaç indicat, la persona interessada l'ha d'imprimir, signar i presentar en format paper en el termini fixat a aquest efecte. Les sol·licituds generades telemàticament que no es presenten en els llocs i les maneres previstes no conferiran cap dret a la persona sol·licitant.
  Així mateix, les persones interessades podran utilitzar el model original de sol·licitud en paper que es troba en el Registre General de la Diputació de València o en el Punt d'Atenció i Informació de Personal (carrer Hugo de Moncada, núm. 9, València).

  IGUALTAT DE CONDICIONS
  L'òrgan de selecció establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho manifesten en la seua sol·licitud de participació, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives. Per a fer-ho, han de presentar una certificació de la Conselleria de Benestar Social o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acredite la condició de discapacitat que té, així com la compatibilitat amb l'acompliment de les tasques i les funcions de la plaça objecte d'aquesta convocatòria.

  Tindran la consideració de persones amb discapacitat aquelles a les quals s'haja reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. En tot cas, es consideraran afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33 % els pensionistes de la Seguretat Social que tinguen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total.


 • Lloc de presentació

  S'ha de realitzar preferentment per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de la Diputació de València: https//www.dival.es.

  Si la persona aspirant no disposa de signatura electrònica, podrà presentar la sol·licitud en paper. Les sol·licituds en suport paper s'han de presentar en el Registre General de la Diputació de València (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), o en els llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas que s'opte per presentar una sol·licitud en una oficina de correus, s'ha de fer en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada pel personal funcionari de Correus abans de certificar-la.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.dival.es/es/personal


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar