Detall

Tècnic/a d'administració general (CONVOCATÒRIA 20/11)


 • Descripció

  Tècnic/a d'administració general (CONVOCATÒRIA 20/11)


 • Organisme

  Calp
  Av. De Ifach, 16
  Tel:965833600
  Fax:965833304


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, de conformitat amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i l'annex del Reial decret 543/2001, de 18 de maig, sobre l'accés a l'ocupació pública en l'Administració general de l'Estat i els seus organismes públics de nacionals d'altres estats als quals és aplicable el dret a la lliure circulació de treballadors, ja que, en moments determinats, el lloc de tècnic d'Administració general pot substituir el secretari general en els casos d'absència, abstenció o vacant.
  2. Capacitat: tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les funcions que es deriven del lloc que es vol exercir.
  3. Edat: tindre complits els 16 anys i no haver arribat a l'edat màxima de jubilació forçosa.
  4. Habilitació: No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  5. Titulació:


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la provisió en propietat pel procediment de concurs oposició torn lliure, de la plaça núm. 696-20, de tècnic/a d'Administració general, vacant en la plantilla de personal funcionari de la corporació, i inclosa en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2020, per a cobrir el lloc de l'RPT núm. 27, de tècnic d'Administració general.


 • Documentació / Informació

  L'Ajuntament facilitarà el model oficial de sol·licitud (annex II), i cal dirigir-lo a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament de Calp.
  En la instància, les persones interessades hauran de manifestar que reuneixen tots els requisits que s'estableixen en la base segona d'aquesta convocatòria, referits a la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds, i que es comprometen a prestar el jurament o la promesa preceptius.

  En la mateixa instància també hauran d'indicar (sense aportar cap documentació) els mèrits que vulguen que es tinguen en compte en la fase de concurs.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General o en la seu electrònica de l'Ajuntament de Calp, podran presentar-se igualment mitjançant qualsevol de les formes que es preveuen en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.calp.es/va/content/ocupaci%C3%B3-p%C3%BAblica


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar