Detall

Tècnic de joventut


 • Descripció

  Tècnic de joventut


 • Organisme

  Benicàssim/Benicasim
  Médico Segarra, 4
  Tel:964300962
  Fax:964303432


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola i, en el cas de nacionals d'altres estats, estar inclosos en els supòsits regulats per l'article 57 del Reial decret 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió d'una titulació universitària superior d'Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri. També s'admetrà qualsevol titulació universitària superior, sempre que s'acredite tindre 3 anys d'experiència en l'àmbit de la joventut i, a més, formació específica en polítiques integrals de joventut i desenvolupament. L'homologació i/o l'equivalència de qualsevol títol l'ha d'aportar la persona interessada, degudament acreditada per l'autoritat acadèmica competent. Aquesta experiència mínima que integre el requisit de titulació no computarà després com a mèrit en la fase de concurs.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari en què haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  - En el cas de persones nacionals d'altres estats esmentats en el paràgraf a, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent , ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - Certificació negativa emesa pel Registre central d'antecedents penals del fet de no haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans, de conformitat amb el que estableix l'apartat 5 afegit a l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, per la modificació efectuada a aquest en el punt 8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que introdueix com a requisit per a l'accés i exercici de les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors l'acreditació d'aquesta circumstància, i en relació amb la seua disposició transitòria quarta.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  Aquesta taxa per participació en processos selectius s'exigirà en règim d'autoliquidació.
  Els subjectes passius han d'efectuar l'autoliquidació en els impresos habilitats a aquest efecte per l'Administració municipal i fer-ne l'ingrés en les entitats bancàries autoritzades abans de presentar la sol·licitud d'inscripció; no s'admetrà el pagament fora d'aquest termini.
  Aquesta autoliquidació es facilitarà a les persones aspirants pel Servei d'Informació Ciutadana, bé presencialment o a través de correu electrònic.


 • Exempció / Reducció taxes

  DESCOMPTES
  a) En el cas que l'aspirant siga una persona que figura com a demandant d'ocupació en els centres SERVEF d'ocupació de la Generalitat o un organisme equivalent, amb una antiguitat mínima de 6 mesos, referida a la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el (BOP), s'aplicarà una reducció del 90 % sobre la tarifa en el primer apartat, de manera que resultarà la quantitat de 2,50 EUROS (DOS EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS).
  Per a l'aplicació d'aquesta tarifa, el subjecte passiu haurà d'acreditar, en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció, la seua condició de demandant d'ocupació mitjançant la presentació del document en què s'acredite la seua inscripció en els centres Servef d'Ocupació o l'organisme equivalent i en el qual s'especifique la situació de la demanda i la data de la pròxima renovació (DARDE o document que en un futur el substituïsca).

  b) En el cas que l'aspirant siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, s'aplicarà una reducció del 90 % sobre la tarifa prevista en l'apartat primer, de manera que resultarà la quantitat de 2,50 EUROS (DOS EUROS I CINQUANTA CÈNTIMS).
  Per a l'aplicació d'aquesta tarifa, el subjecte passiu ha d'acreditar el seu grau de discapacitat mitjançant la presentació d'un certificat oficial vigent en la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives en el (BOP) en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció i la còpia de l'autoliquidació ingressada.

  c) En el cas que l'aspirant siga membre d'una família nombrosa, s'aplicarà una reducció del 20 % sobre la tarifa prevista en l'apartat primer, de manera que resultarà la quantitat de 20 EUROS (VINT EUROS). La condició de membre d'una família nombrosa s'acreditarà mitjançant la presentació del títol en vigor expedit per la Generalitat Valenciana en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en aquestes proves selectives hauran d'omplir la sol·licitud i adreçar-la a la Senyora Alcaldessa de l'Ajuntament. El model de solitud estarà disponible en el servei d'informació ciutadana (SIC) de l'Ajuntament de Benicàssim i en la pàgina web municipal (www.benicassim.es), en la pestanya destinada a ocupació pública.

  La instància ha d'anar acompanyada de:
  - Còpia del DNI o equivalent en vigor.
  - Titulació i homologació si és procedent.
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen i, si és el cas, la documentació acreditativa de les bonificacions en la forma que es regula en la base quarta.

  Els aspirants que hagen superat tots els exercicis de caràcter eliminatori i passen a la fase de concurs han d'anunciar i presentar els mèrits, i se'ls emplaçarà, juntament amb el resultat de l'últim exercici de la fase oposició, perquè en un termini de cinc dies naturals presenten la documentació acreditativa original o la còpia compulsada dels mèrits i l'experiència que preveu la convocatòria referits a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, en horari de registre i atenció al públic. També podran presentar-se en les altres formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://ayto.benicassim.es/ayuntamiento/ca/1348/Treball-public


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar