Detall

Auxiliar administratiu (estabilització d'ocupació temporal)


 • Descripció

  Auxiliar administratiu (estabilització d'ocupació temporal)


 • Organisme

  el Pinós/Pinoso
  Plaza De España, 1
  Tel:966970250
  Fax:965477067


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haja sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver-hi sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Trobar-se en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.


 • Taxa ordinària

  10,00 €


  Descripció de la taxa

  L'import s'ingressarà en el compte de titularitat municipal: ES21 0081 1027 39 0001022813


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  - Fotocòpia del NIF o, si escau, passaport.
  - Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen a l'efecte de valoració.


 • Lloc de presentació

  En el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l'article 16.4 de la Llei 39/2015 i hi podran optar els aspirants, en virtut del dret reconegut en l'article 14 de la Llei 39/2015, entre la presentació d'instància en paper o via telemàtica.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://vivir.pinoso.org/empleo-adl/ofertas-bolsas-empleo/ 1487757156576-53dc7850-36f0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar