Detall

Administratius/ives


 • Descripció

  Administratius/ives


 • Organisme

  Bugarra
  Ancha, 13
  Tel:961660051
  Fax:961660001


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C - Batxiller, FP II, proves d'accés universitat per a majors 25 anys o equivalent


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de l'RDL 5/2015.

  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.

  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.

  d) No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que exerciren en el cas de personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  e) Estar en possessió del títol de Batxillerat, cicle formatiu o Formació Professional de grau mitjà o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En el cas que es presente una titulació equivalent, l'aspirant haurà d'acreditar l'equivalència aportant el certificat corresponent de l'administració competent en matèria d'educació. En el cas d'estrangers, els seus títols hauran d'estar degudament homologats a Espanya.

  f) No estar incurs/a en cap dels casos d'incompatibilitat previstos en la Llei 53/1984, de 26 de desembre.


 • Taxa ordinària

  80,00 €


  Descripció de la taxa

  Haurà d'ingressar-se en el compte municipal núm. ES93 3058 2114 77 2732000031, fent constar en el concepte "taxa examen borsa administratiu - nom".
  No serà procedent la devolució de l'import satisfet en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable als / a les sol·licitants.


 • Documentació / Informació

  Instància, acompanyada dels següents documents:
  S'haurà de presentar la sol·licitud d'inscripció en la borsa de treball juntament amb la resta de documentació que es detalla en l'annex III.
  ? DNI o document equivalent acreditatiu de la identitat del / de la sol·licitant.
  ? Resguard justificatiu d'haver abonat la taxa.
  ? En cas de tindre la condició de persona amb discapacitat, ha d'aportar el certificat que s'indica en la base quarta.

  Nota: els mèrits es s'han de presentar posteriorment (quan ho determine el tribunal) una vegada es publique la llista d'aspirants que superen la fase d'oposició.


 • Lloc de presentació

  Els/Les interessats/ades hauran de presentar una instància en què sol·liciten prendre part en la present convocatòria, dirigides a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament de Bugarra.

  Les instàncies podran presentar-se:
  - En el Registre General d'Entrada de Documents de l'Ajuntament de Bugarra; es pot utilitzar el model d'instància que figura en la seu electrònica de l'Ajuntament de Bugarra.
  - Mitjançant el procediment que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://bugarra.sedipualba.es/tablondeanuncios


 • Seguiment





La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar