Detall

Conserges i auxiliars d'ofici (persones amb diversitat funcional intel·lectual)


 • Descripció

  Conserges i auxiliars d'ofici (persones amb diversitat funcional intel·lectual)


 • Organisme

  Riba-roja de Túria
  Plaça de L'Ajuntament, 9
  Tel:962770062
  Fax:962772462


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació en el BOP de les bases de la convocatòria (BOP núm. 174, de 09/09/2020).


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  E - Certificat Escolaritat (grup E)


 • Titulació

  Certificat Escolaritat (grup E)


 • Requisits especifics

  Només poden participar en aquest procés selectiu les persones que tinguen una diversitat funcional d'origen intel·lectual (límit/lleu o moderada) de grau igual o superior al 33 %. La diversitat funcional intel·lectual límit/lleu o moderada haurà de ser acreditada una vegada finalitze el procediment selectiu mitjançant la presentació de certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o d'un òrgan competent d'altres administracions públiques que acredite una diversitat funcional d'origen intel·lectual de grau igual o superior al 33 %. Hi haurà de constar expressament si la diversitat funcional d'origen intel·lectual és límit/lleu o moderada.


 • Taxa ordinària

  10,00 €


  Descripció de la taxa

  S'ha d'efectuar exclusivament per ingrés directe o transferència al compte número ES94-0049-4409-3721-1000-0947 del Banco de Santander i no serà admissible ni el gir postal ni el telegràfic.
  En l'ingrés o transferència s'ha de fer constar clarament la convocatòria a la qual es presenta.
  Els drets abonats només es retornaran a les persones que no siguen admeses en els procediments selectius per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre part.


 • Places

  Descripció de les places

  L'objecte de les bases és regular el procés selectiu per a la constitució de borses de treball de conserges i auxiliars d'oficis amb la finalitat de fer una crida quan siga necessari per a la cobertura temporal de places vacants fins a la cobertura definitiva, substitucions de llocs conjunturals o de característiques semblants, necessitats temporals de l'Ajuntament i dels serveis que l'integren, mitjançant contractació laboral temporal, destinada a persones amb diversitat funcional.


 • Documentació / Informació

  Per a ser admés en les proves selectives, n'hi haurà prou que les persones aspirants manifesten en la instància (model de sol·licitud en l'annex I, disponible en la pàgina web municipal: www.ribarroja.es) que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides referides a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies, acompanyada de:
  - La fotocòpia del DNI.
  - Documentació acreditativa del títol que al·lega, exigit en la present convocatòria on ha de constar la nota mitjana.
  - El resguard d'haver abonat els drets d'examen.

  L'acreditació dels cursos i mèrits per a valoració es requerirà només a qui aprove la fase d'oposició, i s'anunciarà degudament.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament, de dilluns a divendres i en horari de 9 a 14 h, i dimecres de 16.30 a 18.30 h, o en qualsevol de les formes admeses per l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.ribarroja.es/portal_de_transparencia/tauler_danuncis


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar