Detall

Tècnic/a d'administració general


 • Descripció

  Tècnic/a d'administració general


 • Organisme

  Alaquàs
  Major, 88
  Tel:961519400
  Fax:961519403


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 15 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació de l'edicte de convocatòria en el tauler d'edictes i en la pàgina web municipal www.alaquas.org. (Data de publicació: 13/10/2020). El termini serà del 14 al 28 d'octubre de 2020.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de grau o llicenciatura en Dret, Empresarials, Ciències Polítiques, ADE o titulacions equivalents a les quals es refereix l'article 169 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, el text refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local; l'equivalència ha de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en aquest sentit pels aspirants.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que estableix l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, respecte dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea i altres estrangers amb residència legal a Espanya. En aquest cas, els aspirants han d'acreditar el domini parlat i escrit del castellà com a llengua oficial de l'Estat.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques del lloc de treball.
  c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separada/at, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques ni estar inhabilitada/at per a ocupar llocs en aquestes, segons amb el que disposa l'article 56 d de la Llei 7/2007. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmesa/més a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió o en condicions d'obtindre, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, del títol de grau o llicenciatura en Dret, Empresarials, Ciències Polítiques, ADE o titulacions equivalents a les quals es refereix l'article 169 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, text refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local; l'equivalència haurà de ser reconeguda com a tal per l'administració competent en cada cas concret i degudament acreditada en tal sentit pels aspirants.

  Aquests requisits s'han de reunir en la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  35,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha d'efectuar en CAJAMAR, en el compte bancari ES36 3058 7035 1827 3200 0010, amb la indicació del nom, els cognoms i el DNI/NIE.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estan exemptes del pagament de la taxa per drets d'examen:
  a) Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %.
  b) Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de convocatòria de proves selectives d'accés als cossos i les escales de funcionaris o a les categories de personal laboral convocades per aquesta Administració pública en les quals sol·liciten la seua participació. Són requisits per al gaudi de l'exempció que, en el termini de què es tracte, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional, i no tinguen, així mateix, rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional.

  BONIFICACIONS
  Tindran dret a una bonificació del 50 % de la quota íntegra de la taxa els subjectes passius que tinguen la condició de membre de família nombrosa o de família monoparental/monomarental en la data en què finalitze el termini per a formular la sol·licitud de participació en el procés selectiu.


 • Places

  Descripció de les places

  - Grup: A
  - Subgrup: A1.
  - Sector: administració general.
  - Nivell complement destinació: 22
  - Complement específic anual: 15.500 euros.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades han de presentar una instància degudament omplida, segons el model que figura com a annex I d'aquestes bases, i l'han de dirigir al Sr. Alcalde.

  Amb aquesta instància s'ha de presentar:
  a) Fotocòpia del DNI en vigor.
  b) Fotocòpia de la titulació acadèmica requerida per la convocatòria.
  c) Justificant d'haver ingressat els drets d'examen.
  d) En el cas d'exempció de taxes:
  - Certificat emés pel SERVEF d'estar DESOCUPAT
  - Certificat emés pel SERVEF de no haver rebutjat cap oferta d'ocupació
  - Justificant de no percebre rendes superiors en còmput mensual al salari mínim interprofessional.
  e) En el cas de bonificació de taxes:
  - Justificant d'haver ingressat els drets d'examen (17,5 EUROS) en CAJAMAR, en el compte bancari ES 36 3058 7035 1827 3200 0010, en el qual cal indicar el nom, els cognoms i el DNI/NIE.
  - Justificant de tindre la condició de membre de família nombrosa o de família monoparental/monomarental.
  f) La declaració responsable de compliment dels requisits per a concórrer al present procés selectiu.
  g) Full d'autobaremació (annex II) dels mèrits la valoració dels quals -com a màxim- se sol·licite, segons el barem indicat en la base sisena.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament d'Alaquàs o en qualsevol dels mitjans que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les instàncies que es presenten en les oficines de Correus, d'acord amb el que preveu l'esmentat article 16.4, s'han de presentar en aquestes oficines en sobre obert perquè el personal de Correus les date i les segelle abans de certificar-les dins del termini de presentació d'instàncies. Només en aquest cas s'entendrà que les instàncies han tingut entrada en el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament en la data en què van ser entregades en l'oficina esmentada.

  Les persones participants que presenten la sol·licitud en altres registres diferents dels de l'Ajuntament d'Alaquàs han de remetre una còpia d'aquesta, dins del termini de presentació de sol·licituds, al correu electrònic següent: rrhh@alaquas.org.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://alaquas.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar